Mikstat
KOMUNIKAT     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Stanowiska

 

KIEROWNICTWO URZĘDU MIASTA I GMINY MIKSTAT

SEKRETARZ MIASTA I GMINY - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Danuta Kamińska

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 12 – Pokój Nr 3

e-mail: sekretarz@mikstat.pl

Zakres zadań i obowiązków:

 1. Kierowanie pracą Urzędu w przypadku nieobecności Burmistrza w ramach udzielonych upoważnień.
 2. Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
 3. Zgłaszanie wniosków Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych celem rejestracji zbiorów oraz zmian danych.
 4. Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych.
 5. Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji.
 7. Nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym.
 8. Koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy.
 9. Wykonywanie zadań związanych z wyborami, w szczególności nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów od strony technicznej i organizacyjnej.
 10. Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy Urzędu.
 11. Nadzorowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie centralnego rejestru tych skarg.
 12. Nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych w Urzędzie.
 13. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, doskonalenia i kształcenia pracowników urzędu,    w tym ewidencji szkoleń.
 14. Wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, niezastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady.
 15. Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników.
 16. Prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw.
 17. Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych.
 18. Dekretowanie korespondencji niezadekretowanej przez Burmistrza.
 19. Nadzorowanie prac związanych z przeprowadzaniem przez komisję inwentaryzacyjną spisów z natury składników majątkowych.
 20. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem mienia.
 21. Nadzorowanie spraw związanych z kasacją zużytego sprzętu, będącego na wyposażeniu urzędu.
 22. Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów.
 23. Nadzór nad obsługą informatyczną oraz BHP Urzędu, powierzoną jednostkom zewnętrznym,
 24. Koordynowanie w ramach Urzędu, współpracy zagranicznej, spraw pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz promocji i kontaktów z mediami.
 25. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych.
 26. Opracowywanie projektów zmian Regulaminów oraz innych propozycji dotyczących usprawniania pracy w Urzędzie.
 27. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów gminy oraz wyborami Prezydenta RP.
 28. Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. wyborów – urzędnika wyborczego.
 29. Wykonywanie zadań związanych z referendum ogólnokrajowym, referendum lokalnym i konsultacjami społecznymi.

SKARBNIK MIASTA I GMINY - Kierownik Referatu Finansowego

Teresa Michalak

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 16 – Pokój Nr 15, Budynek B

e-mail: skarbnik@mikstat.pl

Zakres zadań i obowiązków:

 1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
  1. zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości finansowej,
  2. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  3. nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące się samodzielnie.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
 4. Przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy.
 5. Dokonywanie w zakresie powierzonych obowiązków wstępnej kontroli zgodności   operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym (budżetem).
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 7. Dokonywanie kontroli kasy.
 8. Nadzór nad przeprowadzaniem kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości
 9. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.
 10. Nadzorowanie i koordynowanie wykonania zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy.
 11. Opracowywanie projektu budżetu Gminy we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracownikami Urzędu.
 12. Prowadzenie okresowych kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki finansowej.
 13. Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy.
 14. Sprawowanie kontroli nad realizacją ustawy o zamówieniach publicznych.

Samodzielne stanowisko ds. leśnictwa:

Rafał Stodolski

wew. 27, pok. Nr 10 e-mail: rstodolski@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
 2. Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
 3. Stały nadzór nad całością spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lesie komunalnym,
 4. Realizacja zadań zawartych w Planie Urządzania Lasu,
 5. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną oraz zadrzewień i zalesień na terenie miasta i gminy,
 6. Nadzór nad spedycją i wydawaniem pozyskanych sortymentów drzewnych,
 7. Zarządzanie i nadzór nad pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej i małej architektury,
 8. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej,
 9. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną,
 10. Przekazywanie wyłapanych bezdomnych zwierząt do schroniska,
 11. Współpraca z państwowymi służbami weterynaryjnymi,

 

Samodzielne stanowisko ds. promocji, kultury i sportu

Przemysław Klimek

Tel. wew. 15, pok. nr. 4, e-mail: pklimek@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Prowadzenie zadań z zakresu promocji miasta i gminy,
 2. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z mediami,
 3. Prowadzenie polityki informacyjnej miasta i gminy,
 4. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działalności instytucji upowszechniania kultury i sztuki, w tym nad funkcjonowaniem Biblioteki i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
 5. Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury,
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,
 7. Nadzór nad obiektami sportowymi,
 8. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego, społecznymi i stowarzyszeniami,
 9. Przygotowywanie umów na dofinansowanie z budżetu miasta działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych.

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Stanowisko ds. obsługi organów gminy

Tomasz Maciejewski – asystent burmistrza

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew.25 – Pokój Nr 13, I piętro

e-mail: tmaciejewski@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej i jej komisji, w tym sporządzanie protokołów stanowiących urzędowy zapis przebiegu obrad Rady i Komisji Rady.
 2. Przygotowywanie dyspozycji dla kierowników zainteresowanych referatów dotyczących realizacji uchwał Rady – odpowiednio do zakresu ich działania.
 3. Przedkładanie uchwał rady oraz zarządzeń Burmistrza Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – odpowiednio do właściwości organów nadzoru.
 4. Przygotowywanie wyborów ławników do sądów rejonowych i okręgowych.
 5. Organizowanie szkoleń dla radnych Rady Miejskiej.
 6. Prowadzenie  spraw reklamacyjnych radnych.
 7. Organizowanie zebrań wiejskich oraz prowadzenie dokumentacji samorządów wiejskich i miasta Mikstat.
 8. Prowadzenie rejestrów uchwał, opinii Rady i jej organów.
 9. Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji.

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych

Paweł Trzęsowski

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew.25 – Pokój Nr 13, I piętro

e-mail: ptrzesowski@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 2. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.
 3. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników Urzędu.
 4. Planowanie i analiza wykorzystania urlopów zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu.
 6. Prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracowników.
 7. Aktualizacja zakresów czynności pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 8. Organizowanie praktyk zawodowych uczniów, studentów i absolwentów.
 9. Prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników Urzędu.
 10. Przygotowywanie i przedkładanie wniosków pracowników Urzędu oraz emerytów i rencistów celem wydania opinii przez komisję socjalną.
 11. Sporządzanie dokumentów związanych z wypadkami i odszkodowaniami  dla pracowników Urzędu.
 12. Gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu, w tym prowadzenie konserwacji i remontów sprzętu i wyposażenia biurowego.
 13. Zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości.
 14. Zapewnienie ochrony budynków administracyjnych Urzędu przed kradzieżą i pożarem.
 15. Zapewnienie właściwych warunków BHP i ochrony przeciw pożarowej w Urzędzie.
 16. Współpraca z Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu oraz organizowania robót publicznych i prac interwencyjnych.
 17. Przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o odbycie stażu przez absolwentów.
 18. Składanie deklaracji i informacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 19. Przygotowywanie dokumentacji i materiałów do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze (poza jednostkami organizacyjnymi).
 20. Współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
 21. Przygotowywanie wniosków emerytalno-rentowych dla pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 22. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej samorządu mieszkańców wsi Biskupice Zabaryczne.

Stanowisko ds. oświaty i spraw społecznych

Elżbieta Gorowij

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 20 – Pokój Nr 9, I piętro

e-mail: egorowij@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Zapewnienie właściwych warunków działania placówkom oświatowym, dla których gmina jest organem prowadzącym, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i realizacji zadań statutowych.
 2. Podejmowanie działań w zakresie organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych.
 4. Wykonywanie zaleceń kuratorium wynikających z nadzoru pedagogicznego.
 5. Opracowywanie regulaminu konkursu oraz jego przeprowadzenie na stanowiska dyrektorów oświatowych, kulturalnych i sportowych gminnych jednostek organizacyjnych.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu zakładania, przekształcania i likwidacji szkół i przedszkoli.
 7. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem imienia szkole.
 8. Przedkładanie Burmistrzowi do zatwierdzenia rocznego arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli.
 9. Wydawanie zezwoleń w zakresie indywidualnego nauczania ucznia.
 10. Przedkładanie propozycji opłat za świadczenia w przedszkolach i świetlicach.
 11. Sprawowanie nadzoru nad działalnością świetlic środowiskowych.
 12. Nadzorowanie spraw z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia,
 13. Rozpatrywanie i wydawanie decyzji dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych.
 14. Rozpatrywanie wniosków dotyczących zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 15. Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 16. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej samorządu mieszkańców wsi Przedborów.

Stanowisko ds. dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Monika Tułacz

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 31 – Pokój Nr 8

e-mail: mtulacz@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa w tym zakresie.
 2. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie rejestrów z tym związanych.
 3. Ustalanie czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych – przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie.
 4. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy.
 5. Opracowanie i aktualizacja dokumentacji akcji kurierskiej oraz prowadzenie spraw związanych z jej przeprowadzeniem.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń na rzecz obrony.
 7. Organizowanie służby stałego dyżuru, opracowanie dokumentacji w tym zakresie.
 8. Opracowanie i bieżąca aktualizacja planów obrony cywilnej dla miasta i gminy.
 9. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji terenowej formacji OC.
 10. Planowanie, realizacja szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności.
 11. Udział w przygotowaniu i zapewnieniu działania systemów powszechnego ostrzegania i alarmowania.
 12. Opracowanie planów ewakuacji na wypadek zagrożenia.
 13. Opracowanie planu reagowania kryzysowego miasta i gminy.
 14. Organizowanie i zapewnienie funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.
 15. Opracowanie planu ochrony Urzędu oraz nadzorowanie jego realizacji.
 16. Prowadzenie całości spraw dotyczących ochrony pożarowej związanych z działalnością jednostek OSP na terenie miasta i gminy Mikstat, w tym przygotowywanie umów –zleceń z kierowcami OSP.
 17. Utrzymanie, wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej OSP.
 18. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej samorządu mieszkańców wsi Kaliszkowice Ołobockie.
 19. Przyjmowanie wniosków o wydanie i wydawanie dowodów osobistych.
 20. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji wydawanych i unieważnionych dowodów osobistych.
 21. Archiwum.

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu urzędu

Elwira Sztukowska

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 11 – Pokój Nr 1

e-mail: umig@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Prowadzenie sekretariatu Burmistrza i Sekretarza Miasta i Gminy.
 2. Organizacja obiegu dokumentów – przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji.
 3. Organizacja przyjęć interesantów.
 4. Prowadzenie biblioteki urzędowej i kancelarii ogólnej.
 5. Prowadzenie zbiorów przepisów prawnych powszechnie obowiązujących i przepisów prawa miejscowego, stanowionych przez Radę Miejską oraz udostępnianie ich obywatelom do  powszechnego  wglądu w siedzibie Urzędu.
 6. Prowadzenie tablic informacyjnych i ogłoszeń na terenie Urzędu i gminy.
 7. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej samorządu mieszkańców wsi Komorów.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Halina Zadka

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 28 – Pokój Nr 6

e-mail: hzadka@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Rejestracji stanu cywilnego w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów.
 2. Transkrypcji i odtwarzania aktów stanu cywilnego.
 3. Uzupełniania i nanoszenia zmian celem aktualizacji akt stanu cywilnego.
 4. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 5. Przyjmowanie oświadczeń woli wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego i Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
 6. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
 7. Wydawanie zezwoleń i zaświadczeń wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych mających wpływa na treść aktu.
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk.
 10. Przygotowywanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
 11. Wykonywanie innych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa.
 12. Prowadzenie uroczystości wstąpienia w związek małżeński.
 13. Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności.
 14. Prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją ludności  w rejestrze elektronicznym dotyczących zameldowań, wymeldowań, urodzeń, zgonów, małżeństw itp. obywateli polskich i cudzoziemców.
 15. Udzielanie informacji osobowych i adresowych na wniosek uprawnionych,  zainteresowanych.
 16. Prowadzenie postępowania w sprawach zameldowań i wymeldowań na wniosek stron lub z urzędu oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji administracyjnych.
 17. Wydawanie poświadczeń dotyczących zameldowania mieszkańców.
 18. Prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisu wyborców.
 19. Przygotowanie wykazu osób do celów kwalifikacji wojskowej.
 20. Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie
 21. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej samorządu wsi Mikstat-Pustkowie.

REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu

Joanna Józefiak

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 22 – Pokój Nr 11, I piętro

e-mail: jkwiatkowska@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Kierowanie i nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem Referatu.
 2. Gospodarowanie zasobami wodnymi służącymi zaspakajaniu potrzeb ludności, gospodarki oraz ochronie wód.
 3. Nadzór nad całością spraw w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy.
 4. Opracowywanie taryf i planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych oraz sieci wodno – kanalizacyjnych.
 5. Przygotowywanie postanowień i decyzji wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących opiniowania projektów podziału oraz rozgraniczeń nieruchomości.
 6. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem i podziałem nieruchomości.
 7. Organizacja pracy i nadzór nad pracownikami w ramach prac społecznie użytecznych i robotami publicznymi.
 8. Sporządzanie wieloletnich planów gospodarowania zasobem gminy.
 9. Planowanie i realizacja remontów komunalnych budynków mieszkalnych.
 10. Prowadzenie i koordynacja działań dotyczących strategii rozwoju miasta i gminy.

Zastępca Kierownika Referatu

Dariusz Puchała

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 27 – Pokój nr 10, I piętro

e-mail: dpuchala@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Zastępowanie Kierownika Referatu w czasie jego nieobecności.
 2. Koordynowanie działań w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych.
 4. Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej planowanych inwestycji, jej prowadzenie, uzgadnianie, odbiór oraz występowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
 5. Organizowanie i kierowanie procesami budowlanymi związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych w uchwale budżetowej do realizacji:
  1. zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych właściwym organom,
  2. przekazywanie placów budowy wykonawcom,
  3. prowadzenie procesów przygotowania inwestycji gminnych i remontów oraz nadzorowanie realizacji podpisanych umów,
  4. nadzór nad realizacją w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  5. nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez inspektora nadzoru budowlanego nie będącego pracownikiem referatu,
  6. organizacja i uczestnictwo w odbiorach etapowych i końcowych realizowanych zadań,
  7. rozliczanie wspólnie z Referatem Finansowym kosztów realizowanych zadań,
  8. przygotowywanie dokumentacji zrealizowanych obiektów budowlanych i przekazanych do eksploatacji,
  9. udział w przeglądach gwarancyjnych.
 6. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie nadzoru urbanistyczno-budowlanego i architektonicznego.
 7. Koordynowanie i nadzór nad przygotowywaniem wniosków na pozyskanie środków pozabudżetowych z programów zewnętrznych.

Stanowisko ds. utrzymania dróg i rolnictwa

Łukasz Fabrowski

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 27 Pokój nr 10, I piętro

e-mail: lfabrowski@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Regulowanie stanów prawnych dróg gminnych.
 2. Współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie miasta i gminy w ich prawidłowym   utrzymaniu oraz ustaleniu zasad organizacji ruchu.
 3. Orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej w razie jego naruszenia.
 4. Wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, takich jak:
  1. opracowywanie planów rozwoju sieci drogowej,
  2. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  3. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  4. koordynacja robót drogowych,
  5. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  6. prowadzenie ewidencji dróg,
  7. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg,
  8. zlecanie wykonywania robót interwencyjnych, związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem,
  9. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów,
  10. utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
  11. właściwe oznakowanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy,
 5. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należących do gminy, w tym:
  1. oczyszczanie pasa drogowego z nagromadzonych osadów,
  2. utrzymania zimowego dróg,
 6. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym i drogowym,
 7. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, a w szczególności z zakresu ochrony  przeciwpowodziowej i melioracji oraz współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie ich realizacji,
 8. Współdziałanie ze stanowiskiem ds. ewidencji działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią oraz suszą.
 9. Współpraca ze służbami doradczymi w zakresie upowszechniania i wdrażania postępu w rolnictwie.
 10. Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem chorób, szkodników i chwastów oraz klęsk żywiołowych – przyznawanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy w wyniku ich występowania ponieśli straty materialne.
 11. Sporządzanie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych,
 12. Współpraca z organizacjami rolniczymi.
 13. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt i spraw z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych.
 14. Współpraca z państwowymi służbami weterynaryjnymi.
 15. Prowadzenie spraw z zakresu nasiennictwa i ochrony roślin oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi służbami.
 16. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem urzędu w wodę, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków i paliwa gazowe.
 17. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji technicznych w budynkach urzędu oraz właściwego stanu technicznego tych budynków,
 18. Prowadzenie spraw samorządów wiejskich z uwzględnieniem funduszu sołeckiego,
 19. Współdziałanie w przygotowywaniu wniosków na pozyskanie środków pozabudżetowych z programów zewnętrznych.
 20. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej samorządu mieszkańców wsi Kaliszkowice Kaliskie.

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Genowefa Hądzel

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 21 Pokój nr 10, I piętro

e-mail: ghadzel@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowanie decyzji.
 2. Zlecanie opracowania gminnych programów ochrony środowiska i realizacja ich zapisów.
 3. Prowadzenie rejestrów w zakresie wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 4. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 5. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza.
 6. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu i kompetencji Burmistrza.
 7. Zbieranie informacji dotyczących miejsca ilości i rodzaju wyrobów zawierających azbest.
 8. Uzgadnianie wniosków o udzielenie koncesji na działalność górniczą zgodnie z zapisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 9. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 10. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy.
 11. Obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych, w tym stała aktualizacja bazy danych gminnego rejestru właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
 12. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych.
 13. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 14. Opracowywanie projektów uchwał, regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie.
 15. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej z zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Stanowisko ds. mienia komunalnego

Marta Działak

Tel./fax: 62/731 00 wew. 33 Pokój nr 14, I piętro

e-mail: mdzialak@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób miasta i  gminy, w tym: przydział lokali mieszkalnych, przygotowywanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz prowadzenie ewidencji szczegółowej.
 2. Zarządzanie lokalami użytkowymi znajdującymi się w zasobie gminy.
 3. Gospodarowanie zasobem mienia komunalnego, w tym ewidencji nieruchomości, umów dotyczących oddania w wieczyste użytkowanie, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę, trwały zarząd, użyczenie.
 4. Prowadzenie rejestrów i kartotek dzierżawców, najemców i użytkowników wieczystych.
 5. Prowadzenie ewidencji:
  1. mienia komunalnego,
  2. nazw ulic i placów,
  3. numeracji porządkowej.
 6. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa.
 7. Wykonywanie prawa pierwokupu.
 8. Zlecanie wycen nieruchomości.
 9. Zbywanie lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntami.
 10. Prowadzenie innych spraw z zakresu gospodarki gruntami.
 11. Ustalanie cen wywoławczych za grunty, budynki, lokale i urządzenia przeznaczone do zbycia.
 12. Organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie, wynajem i dzierżawę gruntów i lokali.
 13. Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości.
 14. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości.
 15. Prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam na gruntach gminnych – przyjmowanie wniosków lokalizacji reklam, rozpatrywanie, zawieranie umów dzierżawy.
 16. Nadzór i opieka nad miejscami pamięci, tablicami i pomnikami.
 17. Zarządzanie i nadzór nad targowiskiem miejskim.
 18. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej samorządu mieszkańców miasta Mikstat

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych

Agnieszka Burszta

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 33 Pokój nr 14, I piętro

e-mail: aburszta@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Zlecanie sporządzania dokumentów planistycznych miasta i gminy:
  1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  2. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. aktualizacji studium i planów miejscowych.
 2. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a w szczególności:
  1. prowadzenie rejestrów planów miejscowych,
  2. przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę planu,
  3. przygotowywanie materiałów do opracowywania dokumentów planistycznych.
 3. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego    oraz zaświadczeń o funkcji – przeznaczeniu terenów w m.p.z.p..
 4. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 5. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i prowadzeniem prac   inwestycyjnych na terenach objętych ochroną konserwatorską.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji naliczających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
 7. Określanie udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz wydawanie   decyzji w sprawie ustalania opłat adiacenckich.
 8. Organizowanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych na  wykonanie przyjętych w uchwale budżetowej zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym:
  1. przygotowanie dokumentów przetargowych w tym, m.in. projektów: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów, ogłoszeń, zarządzeń o powołaniu komisji przetargowej,
  2. udział w pracach komisji przetargowych, prowadzenie obsługi administracyjnej komisji, dokumentowanie prowadzonych postępowań.

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Małgorzata Golicka wz. Agnieszka Górecka

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 32  -  Budynek B

e-mail:  mgolicka@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego od osób fizycznych i prawnych.
 2. Prowadzenie wymiaru i księgowości analitycznej podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.
 3. Prowadzenie czynności w zakresie egzekucji należności z tytułu podatku od środków transportowych.
 4. Prowadzenie ewidencji podmiotów oraz kontrola terminowego składania deklaracji podatkowych.
 5. Dokonywanie wezwań do złożenia deklaracji w sprawach podatków.
 6. Wprowadzanie i aktualizacja  zmian geodezyjnych na nieruchomościach podatników.
 7. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów należnych podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 8. Uzgadnianie bieżące przypisów i odpisów podatków z księgowością podatkową.
 9. Przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących wymiaru podatków.
 10. Rozpatrywanie i opracowywanie wniosków i odwołań od wydanych przez organ podatkowy decyzji.
 11. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych o skutkach obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulgach i zwolnieniach dotyczących podatków oraz w zakresie podatku od środków transportowych zaległości podatkowych.
 12. Opracowywanie wniosków, wydawanie decyzji oraz sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.
 13. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu i wielkości gruntów rolnych.
 14. Dokonywanie czynności kontrolnych na nieruchomościach podatników w zakresie zgodności deklarowanych danych ze stanem faktycznym.
 15. Wydawanie zezwoleń na wykreślenie długu hipotecznego.
 16. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie podatków.

Stanowiska ds. księgowości podatkowej i obsługi kasowej

Magdalena Walaszczyk, Anna Piaskowska

Tel./fax 62/731 00 43 wew. 30 lub 18 – Budynek B

e-mail: apiaskowska@mikstat.pl; mwalaszczyk@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 1. Prowadzenie księgowości podatkowej, podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych i prawnych.
 2. Rozliczanie wpływów łącznego zobowiązania pieniężnego.
 3. Rozpisywanie wyciągów bankowych w zakresie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 4. Rozliczanie i kontrola rachunkowa sołtysów, zainkasowanych opłat oraz przekazywanie danych do obliczania wynagrodzenia dla tych inkasentów.
 5. Sporządzanie w obowiązujących terminach sprawozdawczości dotyczącej podatków.
 6. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej poprzez wystawianie upomnień a następnie tytułów egzekucyjnych podatków, w tym także prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 7. Zabezpieczenie zaległości podatkowych poprzez urządzenie hipoteki na nieruchomości oraz prowadzenie rejestru podatników z wpisem hipotecznym.
 8. Rozpatrywanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji na umorzenie, odroczenie  i rozłożenie na raty poszczególnych należności podatkowych.
 9. Dokonywanie regularnej weryfikacji dłużników z danymi z ksiąg rachunkowych.
 10. Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu nadpłat, przerachowań w zakresie przedmiotowych podatków.
 11. Przygotowywanie postępowania do udzielenia ulgi przez Urzędy Skarbowe.
 12. Przygotowywanie sprawozdawczości odnośnie skutków w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz sprawozdawczości odnośnie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w przedmiotowych podatkach.
 13. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd, tj:
  1. przyjmowanie wpłat do kasy dochodów budżetu oraz ewentualnych zwrotów oraz odprowadzanie ich na rachunek bankowy,
  2. pobieranie gotówki i jej wypłata na podstawie zatwierdzonych dowodów źródłowych,
  3. sporządzanie raportów kasowych, odrębnie dla Urzędu oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
Stanowiska ds. księgowości budżetowej

Tel./fax (62) 731 00 43 

Elżbieta Bukowska
wew. 17, ebukowska@mikstat.pl

Michalina Domagała
wew. 17, mdomagala@mikstat.pl

Katarzyna Klepacz
wew. 14, kklepacz@mikstat.pl

Mirosława Kałkus
wew. 14, mkalkus@mikstat.pl

Wioletta Pawlak
wew. 13, wpawlak@mikstat.pl
 
Magdalena Walaszczyk
wew. 13, mwalaszczyk@mikstat.pl
 
Monika Pierzycka

 

Urząd Miasta i Gminy Mikstat
Współpraca i członkostwo
Urząd Miasta i Gminy Mikstat
ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat pow. ostrzeszowski woj. wielkopolskie
tel.: +48.(62)7310039 fax: +48.(62)7310043 email: umig@mikstat.pl http://www.mikstat.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x