Burmistrz Mikstatu z wotum zaufania i absolutorium

Rada Miejska w Mikstacie jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Henrykowi Zielińskiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Większością głosów wprowadzono także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2021-2032, co „otwiera drogę na budowę” nowego gminnego ośrodka zdrowia.

Mikstaccy radni byli zgodni w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium dla włodarza miasta i gminy za wykonanie ubiegłorocznego budżetu – obie uchwały zostały podjęte jednogłośnie, podobnie jak projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2020 r. Dziękując radnym burmistrz Henryk Zieliński nie omieszkał podkreślić, że realizacja budżetu to wspólne dzieło pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mikstat, jednostek samorządowych oraz służb finansowych, których pracą kieruje skarbnik miasta i gminy i oczywiście tradycyjnie wręczył Teresie Michalak bukiet kwiatów.

Tyle tytułem rozliczenia roku 2020, natomiast kluczowe dla przyszłości gminy znaczenie miała sprawa wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2021-2032. Jej najważniejszym elementem była kwestia zwiększenia o kwotę 1 470 000 zł wydatków majątkowych, czyli dołożenia blisko 1,5 mln zł na budowę nowej siedziby gminnego ośrodka zdrowia w Mikstacie (na terenie dawnego placu targowego). W przetargu na realizację tej inwestycji de facto zgłoszona została tylko jedna oferta (druga ze względów formalno-prawnych nie mogła być przyjęta) na kwotę o 1, 47 mln zł wyższą niż w kosztorysie. Stąd potrzeba dołożenia pieniędzy, żeby zadanie mogło być realizowane w latach 2021-2022 (na tę inwestycję samorząd pozyskał blisko 3 mln rządowej dotacji). Wcześniej dwie z trzech komisji Rady Miejskiej w Mikstacie wydały negatywne opinie w tej sprawie, co przypomniał na sesji radny Damian Tokarek, którego zdaniem należało powtórzyć przetarg, żeby uzyskać jednak niższą cenę. Również radny Dominik Skrzypczak przekonywał, że w trosce o budżet gminy pierwszy przetarg trzeba unieważnić. Natomiast burmistrz Mikstatu przypomniał, że sprawa była wnikliwie analizowana i dyskutowana na komisjach rady i w jego opinii rozstrzygnięcie nowego przetargu mogłoby być jeszcze bardziej dotkliwe dla budżetu gminy. Henryk Zieliński podkreślił, że na to zadanie samorząd pozyskał dotację rządową w rekordowej wysokości, co oczywiście ogranicza możliwość przeciągania momentu podjęcia ostatecznej decyzji. Większość radny przekonały argumenty włodarza gminy – za zmianami w WPF zagłosowało 9 radnych, 3 było przeciw, a 2 się wstrzymało.

25. sesja Rady Miejskiej w Mikstacie odbyła się 29 czerwca br. tradycyjnie w sali MGOK w Mikstacie i oprócz poruszanych wcześniej kwestii radni przyjęli jeszcze kilka innych uchwał. Przyjęte zostały zasady wynajmowania gminnych lokali mieszkalnych oraz dokonano zmian w wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym MiG Mikstat na lata 2020-2024. Określony został wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach. Uchwalony został regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w MiG Mikstat oraz regulamin przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Wprowadzone zostały także kolejne zmiany w tegorocznym budżecie gminy. Wtorkowa sesja była na żywo transmitowana w Internecie a zapis posiedzenia dostępny jest na stronie internetowej Mikstatu.

PKSkip to content