Dobry budżet na 2020 rok

XIV sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

Przyszłoroczny plan inwestycji zakłada wydatki w wysokości ponad 2,8 mln zł. Budżet Miasta i Gminy Mikstat na 2020 rok będzie miał także nadwyżkę, która pozwoli kolejny rok z rzędu zmniejszyć zadłużenie samorządu. Przyszłoroczne dochody zaplanowano w wysokości 36 mln 602 tys. 910 zł, natomiast wydatki mają wynieść 36 mln 257 tys. 185 zł. Nadwyżka w kwocie 758 060 zł została przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Mikstaccy radni pochylili się nad przyszłorocznym budżetem miasta i gminy jeszcze przed świętami: najpierw na komisjach przedyskutowano propozycje burmistrza i zgłoszono poprawki w planie wydatków inwestycyjnych, następnie 19 grudnia podczas XIV sesji Rada Miejska w Mikstacie uchwaliła budżet na 2020 r. Część poprawek zgłoszonych przez radnych została uwzględniona w autopoprawkach przedstawionych przez burmistrza Henryka Zielińskiego. Ostatecznie plan wydatków majątkowych na kolejnych 12 miesięcy ustalono w kwocie 2 mln 823 tys. 178 zł.

Należy wyjaśnić, że jeszcze przed uchwaleniem przyszłorocznego budżetu Rada Miejska w Mikstacie podjęła następujące uchwały: o przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020; w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikstat na rok szkolny 2019/2020; zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; o przyjęciu Programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi. Dokonano także zmian w budżecie na 2019 rok oraz podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2019, co pozwoli dokończyć inwestycje, który rozpoczęły się jeszcze w tym roku. Jak zapewniał burmistrz Zieliński, te inwestycje będą zrealizowane zaraz na początku roku.

Na koniec radni podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2019-2032 oraz przyjęli budżet na 2020 rok.

W ramach interpelacji radny Dominik Skrzypczak wniósł o przycięcie gałęzi wzdłuż ul. Polnej w Mikstacie natomiast 11 radnych: Łukasz Dybul, Dominik Skrzypczak, Damian Tokarek, Dawid Pietralczyk, Krzysztof Mielcarek, Jacek Sikora, Barbara Rasiak, Barbara Tomala, Tomasz Skoczylas Dariusz Puchała i Łukasz Stasierski postulowało, żeby w sesjach brał udział kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska UMiG i przedstawiał sprawozdania z działalności referatu w okresie między sesjami.

Podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Mikstacie Maria Pawlak, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Kotłowa i Okolic „Wspólne Dobro” podziękowała za wsparcie samorządu w wydaniu albumu „Biskupice Zabaryczne dawniej i dziś”, który został przygotowana na 720-lecie wsi.

Na zakończenie sesji przewodniczący Łukasz Dybul złożył radnym i gościom życzenia z okazji nadchodzących świąt i nowego 2020 roku.

PKSkip to content