Menu główne

Formularze do pobrania

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych

Joanna Matys

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – do pobrania
Wniosek o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikstat – do pobrania
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – do pobrania
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – do pobrania
Wskazówki dotyczące zawartości wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – do pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki do zalesienia – do pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego – do pobrania

Stanowisko ds. mienia komunalnego

Marta Działak

Wniosek o nabycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Mikstat – do pobrania
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości – do pobrania
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy – do pobrania
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – do pobrania
Wniosek o przydział mieszkania – do pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze nieruchomości – do pobrania

Stanowisko ds. utrzymania dróg i rolnictwa

Łukasz Fabrowski

Uchwała – stawki za zajęcie pasa drogowego – do pobrania
Wniosek o wyd. zezw. na zaj. pasa drog. w celu prow. robót – do pobrania
Wniosek o wyd. zezw. na bud. zjazdu z drogi gminnej – do pobrania
Wniosek o wyd. zezw. na utrzym. psa rasy uznan. za agresywną – do pobrania
Wniosek o wydanie zezw. na umiesz. urzadz. niezw. z funk. drogi zlok. w pasie drog. – do pobrania
Wniosek – plakaty wyborcze – do pobrania
Wniosek – umieszczenie reklamy – do pobrania

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i gospodarki odpadami

Genowefa Hądzel – w zastępstwie Magdalena Bystra

Gospodarki odpadami

Uchwała XXVIII/184/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie w sprawie zmiany uchwały nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – czytaj na BIP
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i aktualnie obowiązujące stawki opłat – do pobrania
Harmonogram odbioru odpadów – do pobrania
Rejestr działalności regulowanej – do pobrania

Azbest

Wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu – do pobrania
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania – do pobrania
Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone – do pobrania

Nieczystości ciekłe

Uchwała nr XXIII/154/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Wniosek o przyznanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – do pobrania
Wniosek o wypłatę dotacji – do pobrania
Uchwała nr XXXI/2013/2014 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Mikstat (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego 2014 poz. 3654 z dnia 18 czerwca 2014r.) – zobacz w BIP
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych – do pobrania
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków – do pobrania

Decyzje środowiskowe

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – do pobrania
Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia – do pobrania
Oświadczenie autora raportu – do pobrania

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Monika Tułacz

Wniosek o zezw. na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych – do pobrania
Wniosek o zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych – do pobrania
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu – do pobrania
PKD 2007 – schemat – do pobrania
PKD 2007 – wyjaśnienia – do pobrania
Wniosek o wydanie dowodu osobistego – do pobrania

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Małgorzata Golicka

UWAGA: Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne:
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
DL-1 – Deklaracja na podatek leśny – do pobrania
IL-1 – Informacja o lasach – do pobrania
ZDL-1 – Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – do pobrania
ZDL-2 – Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – do pobrania
ZIL-1 – Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – do pobrania
ZIL-2 – Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – do pobrania
ZIL-3 – Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników – do pobrania
DN-1 -Deklaracja na podatek od nieruchomości – do pobrania
IN-1- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – do pobrania
ZDN-1 – Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – do pobrania
ZDN-2- Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – do pobrania
ZIN-1 -Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – do pobrania
ZIN-2 -Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – do pobrania
ZIN-3- Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników – do pobrania
DR-1 -Deklaracja na podatek rolny – do pobrania
IR-1 – Informacja o gruntach – do pobrania
ZDR-1 -Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – do pobrania
ZDR-2 -Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – do pobrania
ZIR-1 -Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – do pobrania
ZIR-2 – Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – do pobrania
ZIR-3 – Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników – do pobrania

Uchwała na 2020 rok w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Mikstat – do pobrania

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. o wysokości podatku leśnego – do pobrania

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. o wysokości podatku rolnego – do pobrania

Podatek od środków transportowych
Uchwała na 2020 rok w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Mikstat – do pobrania
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT1 – do pobrania

Archiwalne deklaracje:

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1 – do pobrania
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 – do pobrania
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 – do pobrania
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO IL-1 – do pobrania
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IN-1 – do pobrania
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO IR-1 – do pobrania

Kierownik USC ewidencja ludności

Halina Zadka


Skip to content