LI Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w ag a!

Zawiadamiam, że w dniu 22.11.2023 r. o godz. 14:00
w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultura w Mikstat odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,
na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

Porządek obrad LI sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołów z XLIX i L sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1) w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
  • 8.2) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Mikstat
  • 8.3) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Mikstat
   8.4) w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Antonin o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Mikstat i będących w zarządzie Nadleśnictwa Antonin
  • 8.5) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Mikstat
  • 8.6) zmieniająca uchwałę Nr XLIV/277/2023 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji
   ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
   zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Mikstat.
   8.7) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok;
   8.8) w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2023 – 2029
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie


Skip to content