LII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 20.12.2023 r. o godz. 13:00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultura w Mikstat

odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

 

 

Porządek obrad LII sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1) zmieniająca uchwałę Nr XLIV/277/2023 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Mikstat. (projekt uchwały omówiony i zaopiniowany pozytywnie na poprzedniej komisji)
  • 8.2) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  • 8.3) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  • 8.4) w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  • 8.5) w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania
  • 8.6) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w klubie Senior+ w Mikstacie
  • 8.7) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Klub Senior+ w Mikstacie i włączenia go w strukturę organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Mikstacie
  • 8.8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami z terenu Miasta i Gminy Mikstat w Gminnym Schronisku dla Bezdomnych zwierząt prowadzonym przez Miasto i Gminę Ostrzeszów
  • 8.9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 – 2025.
  • 8.10) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest miasto i Gmina Mikstat i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  • 8.11) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • 8.12) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok.
  • 8.13) w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2023 – 2029.
  • 8.14) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2024 – 2030.
  • 8.15) w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mikstat na 2024 rok.
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie


Skip to content