Lista podmiotów ubiegających się o dotację

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXIX/253/2022 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Lista podmiotów ubiegających się o dotacjęSkip to content