Lista podmiotów ubiegających się o dotację

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXII/152/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Lista podmiotów ubiegających się o dotację



Skip to content