LIV Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 26.03.2024 r. o godz. 13:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultura w Mikstat odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie, na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

 Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

 

Porządek obrad LIV sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z LII i LIII sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie za 2023 rok
  • 8.2) w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.”Prace konserwatorsko restauratorskie w kościele pw. Świętej Trójcy w Mikstacie”
  • 8.3) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mikstat
  • 8.4) w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mikstat w 2024 roku.
  • 8.5) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
  • 8.6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Mikstat
  • 8.7) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Mikstat do Porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu przez jednostki samorządu terytorialnego Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa Południe Wielkopolski Działa Wspólnie
  • 8.8) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok.
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie


Skip to content