Mieszkańcy nie odczują

Kierując się interesem mieszkańców samorząd mikstacki dokonał minimalnej korekty stawek podatków lokalnych na przyszły rok. Przykładowo opłata za budynki mieszkalne, najbardziej wrażliwa społecznie wzrośnie o 4 grosze za metr kwadratowy, co dla mieszkańców domu o powierzchni 100 metrów oznacza dodatkowe 4 zł na rok.  

Jeszcze podczas obrad Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Gospodarowania Mieniem Komunalnym Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu przedkładając Radzie Miejskiej propozycję podniesienia od nowego roku stawek podatków lokalnych argumentował, że powinno to przynajmniej częściowo zrekompensować spadek dochodów do budżetu gminy. Wpływają na to czynniki niezależne od gminy i jest to problem dotykający wszystkie samorządy. Przy okazji została także zaprezentowana analiza porównawcza stawek podatkowych w okolicznych miejscowościach, z której wynikało, że te obowiązujące dotychczas w Mikstacie należą do najniższych i dopiero po podwyżce będą na podobnym poziomie jak u sąsiadów. Przyjmując tę argumentację radni postanowili wprowadzić jedną poprawkę: obniżającą z 15 do 10 procent wzrost stawki w najbardziej wrażliwej społecznie pozycji – od budynków mieszkalnych.

Już podczas 51. sesji Rady Miejskiej w Mikstacie, która odbyła się 22 listopada br., włodarz Mikstatu zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. uwzględniającą wniosek radnych. Poprawka została przyjęta a następnie zostały przegłosowane uchwały ustalające przyszłoroczne stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportu.

W czwartek uchwalony został także program współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi na 2024 r., który jest podstawą do wspierania przede wszystkim finansowego różnych projektów zgłaszanych przez NGO-sy (m.in. kluby sportowe, stowarzyszenia kulturalne, KGW czy OSP).

Rada Miejska w Mikstacie zaopiniowała również pozytywnie wniosek Nadleśnictwa Antonin o uznanie za ochronne lasów o powierzchnie 242,15 ha położonych na obszarze wiejskim w gminie Mikstat. Podjęta została też uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Mikstat.

Na listopadowej sesji przyjęta została także kolejna korekta budżetu na 2023 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028.

PKSkip to content