Menu główne

Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

UWAGA: Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Mikstacie przyjmuje interesantów w ŚRODY od godz. 7:45 do 11:45 w lokalu przy ul. Kościuszki 4 (budynek MGOPS).

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

– Grabów nad Prosną, ul Kaliska 22
– Mikstat, ul Kościuszki 4,
– Doruchów, ul. Kępińska 13
– Kobyla Góra, Pl. Wiosny Ludów 1,
– Czajków Urząd Gminy

Punkt zorganizowany w pięciu lokalizacjach. W tym celu zawarto stosowne porozumienia z gminami. Prowadzenie tego punktu powierzone zostało organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Prowadzenie tego punktu powierzono Związkowi Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 6/6, numer KRS 0000179144.

W punkcie tym nieodpłatna pomoc prawna może być świadczona przez radcę prawnego, adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy.

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

  • Poniedziałki: od godz. 13:00 do 17:00, Grabów nad Prosną, lokal MGOPS, ul. Kaliska 22,
  • Wtorki: od godz. 12:30 do 16:30, Doruchów, urząd gminy
  • Środy od godz. 7:45 do 11:45, Mikstat, lokal, ul. Kościuszki 4
  • Czwartki * co drugi tydzień: Kobyla Góra urząd gminy od godz. 7:30 do 11:30 oraz Czajków, urząd gminy 7:30 do 11:30
  • Piątki od godz. 7:30 do 11:30, Grabów nad Prosną, lokal MGOPS, ul. Kaliska 22,

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

* Punkt w Kobylej Górze czynny będzie w co drugi czwartek:
5.01.2017; 19.01.2017; 2.02.2017; 16.02.2017; 2.03.2017, 16.03.2017, 30.03.2017, 13.04.2017, 27.04.2017, 11.05.2017, 25.05.2017, 8.06.2017, 22.06.2017, 6.07.2017, 20.07.2017, 3.08.2017, 17.08.2017, 31.08.2017, 14.09.2017, 28.09.2017, 12.10.2017, 26.10.2017, 9.11.2017, 23.11.2017, 7.12.2017, 21.12.2017.
Punkt w Czajkowie czynny będzie w co drugi czwartek:
12.01.2017; 26.01.2017; 9.02.2017; 23.02.2017; 9.03.2017, 23.03.2017, 6.04.2017, 20.04.2017, 4.05.2017, 18.05.2017, 1.06.2017, 29.06.2017, 13.07.2017, 27.07.2017, 10.08.2017, 24.08.2017, 7.09.2017, 21.09.2017, 5.10.2017, 19.10.2017, 2.11.2017, 16.11.2017, 30.11.2017, 14.12.2017, 28.12.2017.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE UL 21-STYCZNIA 2 I. PIĘTRO POK. NR 35 tel. 62 732-00-19

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.
Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Godziny przyjęć: od poniedziałki do piątku od 11:30 – 15:30

W punkcie przyjmują radcy prawni wyznaczeni przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu:

– radca prawny Krzysztof Tomaszewski (poniedziałki)
– radca prawny Danuta Ratajczak (środy)
– radca prawny Małgorzta Dubis – Łępa (co drugi piątek)
– adwokat Katarzyna Lipnicka – Ręk (wg. harmonogramu rocznego )
– adwokat Anna Gabryś, (wg. harmonogramu rocznego)
– adwokat Witold Gabryś (wg. harmonogramu rocznego)

Adwokaci przejmują wg harmonogramu rocznego we wtorki, czwartki i co drugi piątek, naprzemiennie co 3 tygodnie.

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – Zakres pomocy

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci oraz radcowie prawni, a także osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a gdy chodzi o sprawy karne – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,
4) sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowoadministracyjne,
5) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym (art.3 ust 1)
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:
– w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
– posiada Kartę Dużej Rodziny;
– uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
– posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
– nie ukończyła 26 lat albo która ukończyła 65 lat;
– w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
– jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art.3 ust 2)

Forma udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat albo ukończenie 65 lat
pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
dokument potwierdzający ciążę.


Skip to content