Poniżej magicznego progu 20 zł

Opłata za odbiór śmieci w mieście i gminie Mikstat pozostaje najniższa w okolicy, chociaż od marca wzrośnie o 3 złote i wynosić będzie 19 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (17 zł w przypadku posiadania przydomowego kompostownika). Podwyżka była konieczna ze względu na rosnące koszty wywozu i składowania odpadów w całym kraju.

W porządku obrad czwartkowej (10 lutego br.), 23. w tej kadencji sesji Rady Miejskiej w Mikstacie znalazły się dwa projekty uchwał: pierwszy dotyczył nowych stawek opłaty za wywóz śmieci, drugi – skargi jednego z mieszkańców na burmistrza.

Radni musieli rozważyć podwyższenie „opłaty śmieciowej”, bo jak wyjaśniał na sesji Tomasz Maciejewski, kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat: system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się równoważyć, czyli gmina nie może ani „zarabiać na śmieciach”, ani do nich dokładać z innych dochodów. Oznacza to, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami muszą być pokrywane z opłat pobieranych od mieszkańców. – Ceny opłat za wywóz odpadów komunalnych rosną w całym kraju. Dotyka to także nas, bo dotychczasowe opłaty w wysokości 16 złotych albo 15 złotych, jeśli mieszkaniec posiada kompostownik, okazały się niewystarczające, żeby pokryć roczne koszty gospodarowania odpadami w naszej gminie. Dlatego konieczna jest podwyżka, która pozwoli zbilansować ten system. Co ważne dla naszych mieszkańców, nowa cena jest i tak najniższa w porównaniu do sąsiednich gmin. Przykładowo w Ostrzeszowie niedawno uchwalono stawkę w wysokości 27 zł, w gminie Ostrów Wielkopolskich jest to 29 złotych, w mieście Ostrowie Wielkopolskim 25 złotych czy w gminie Doruchów 21 złotych. Trzeba jednak dodać, że jeszcze w tym roku musimy ogłosić nowy przetarg na wywóz śmieci, bo aktualna umowa obowiązuje do końca tego roku. I proszę się liczyć z tym, że po rozstrzygnięciu przetargu trzeba będzie pomyśleć o kolejnej podwyżce. Niestety, ceny wywozu i zagospodarowania odpadów stale rosną i wszędzie tam gdzie organizowane są przetargi na wywóz śmieci gminy zmuszone są podnosić opłaty dla mieszkańców – mówił T. Maciejewski. Przy okazji, odpowiadając na pytanie radnego Krzysztofa Mielcarka w sprawie założenia kompostownika, co pozwala obniżyć opłatę o 2 zł od mieszkańca, kierownik RIGKPiOŚ wyjaśnił, że „deklarację śmieciową”, którą składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat można zmienić w każdej chwili przez cały rok.

Ponieważ sprawa podwyżki „opłaty śmieciowej” była wnikliwie analizowana wcześniej, podczas posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej w Mikstacie, gdzie zostały zaprezentowane wszystkie wyliczenia rzeczywistych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, większość radnych zagłosowała za podjęciem uchwały (przy jednym głosie wstrzymującym).

Całkowicie jednomyślni byli radni podejmując decyzję o uznaniu za bezzasadną skargi mieszkańca, który najpierw domagał się w trybie dostępu do informacji publicznej wykazu obcokrajowców zamieszkałych w Mikstacie a następnie, po uzyskaniu pisemnej odpowiedzi, oskarżył burmistrza Mikstatu o naruszenie praworządności poprzez odesłanie go do nieprawidłowego organu. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, do której trafiła skarga, po przeanalizowaniu pisma skarżącego oraz wysłuchaniu wyjaśnień burmistrza Henryka Zielińskiego (zaproszony na posiedzenie komisji skarżący odmówił udziału w spotkaniu z radnymi) uznała, że skarga jest niezasadna. Z tą opinią zgodzili się wszyscy radni podejmując w środę stosowną uchwałę.

PKSkip to content