PUP w Ostrzeszowie prowadzi nabory w ramach Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje, iż prowadzi obecnie nabory w ramach Tarczy Antykryzysowej:

• art. 15 zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych  w następstwie wystąpienia COVID-19, maksymalny okres dofinansowania 3 miesiące),
• art. 15 zzc (dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników, maksymalny okres dofinansowania 3 miesiące),
• art. 15 zzd (niskooprocentowana pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, wypłacana jednorazowo),
• art. 15 zzda (pożyczka dla organizacji pozarządowych, wypłacana jednorazowo),
• art. 15 zze (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych, maksymalny okres dofinansowania 3 miesiące),
• art. 15 zze2 (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej, maksymalny okres dofinansowania 3 miesiące),

Wnioski można składać  do dnia 10 czerwca 2021r.

Link: https://ostrzeszow.praca.gov.pl/-/1398378

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie ogłasza nabór wniosków od 19 grudnia 2020r. do 31.01.2021r. na

DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

o której mowa w art. 15zze4  ustawy z dnia 9 grudnia 2020r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 2255)

Wnioski należy składać  wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl   po uruchomieniu przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii użyteczności w postaci elektronicznego formularza wniosków  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Złożone  wnioski  zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym,

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl,  niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Szczegółowe  informacje  można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7320790 w godz. od 8.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: poos@praca.gov.pl

Link: https://ostrzeszow.praca.gov.pl/-/13871849Skip to content