Wotum zaufania dla burmistrza, czyli absolutnie (i jednogłośnie)

Mikstaccy radni byli jednomyślni w ocenie pracy burmistrza Mikstatu w 2021 roku i jednogłośnie udzielili Henrykowi Zielińskiemu wotum zaufania. Tak samo zgodnie zostało przyjęte sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu, efektem czego było udzielenie kolejnego absolutorium włodarzowi miasta i gminy.      

Dokładnie sześć miesięcy od zakończeniu poprzednie roku, 30 czerwca 2022 r. samorząd mikstacki podsumował i zamknął okres od stycznia do grudnia 2021 roku. – Był to czas ciężkiej i wytężonej pracy, ale mimo pandemii i trudności z tym związanych udało nam się zrealizować wiele ważnych inwestycji. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili – powiedział burmistrz Henryk Zieliński po uzyskaniu wotum zaufania oraz absolutorium i zgodnie z tradycją wręczył symboliczny bukiet róż Teresie Michalak, skarbniczce gminnych finansów.

Wniosek o udzielenie burmistrzowi absolutorium złożył radny Damian Tokarek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który za podstawę pozytywnej oceny dokonań 2021 roku uznał stan gminnych finansów, dobre wykonanie budżetu oraz ilość pieniędzy pozyskanych dla budżetu Mikstatu z funduszy unijnych i rządowych.

Podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mikstacie przyjęto także kilka kolejnych uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej; w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu na organizację transportu publicznego; w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty; w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ponadto zmieniony został budżet Miasta i Gminy na 2022 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mikstat na lata 2022-2038. Radni przyjęli również sprawozdania z działalności M-GOPS za 2021 r. wraz z „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2021” oraz sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.”

PKSkip to content