XI sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

Od października w Mikstacie ma funkcjonować prywatny żłobek, który może się ubiegać o dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 150 zł miesięcznie na każde dziecko. Gwarantuje do jedna z uchwał podjętych na sesji w dniu 26 września br.

Już po raz 11. w tej kadencji w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie zebrała się na sesji plenarnej Rada Miejska w Mikstacie, która tym razem miała do rozpatrzenia 11 projektów uchwał. Zgodnie z praktyką wypracowaną w poprzedniej kadencji mikstaccy samorządowcy dyskutują, spierają się o szczegóły i de facto podejmują decyzje na posiedzeniach komisji merytorycznych, natomiast na sesjach dochodzi do formalnego procedowania i uchwały bardzo często przyjmowane są jednogłośnie. Tak było i tym razem podczas głosowań kolejnych uchwał. Na pierwszy ogień poszedł Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mikstat. Następnie zostały wprowadzone zmiany w uchwale nr X/53/2015 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Mikstat, na podstawie której organizatorzy nowo utworzonego prywatnego żłobka będą mogli ubiegać się o dotację w wysokości 150 zł na każde dziecko. Rada zgodziła się także przekazać kolejne dwie dotacje dla Powiatu Ostrzeszowskiego na realizacje dwóch inwestycji realizowanych w gminie Mikstat – chodzi o budowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Przedborowie (15.000 zł) oraz remont drogi powiatowej w Przedborowie (50.000 zł). Jak tłumaczył Tomasz Maciejewski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrzeszowskiego, tylko dzięki dobrej współpracy samorządów gminnych z powiatem ten drugi może zwiększać liczbę inwestycji drogowych wykonywanych każdego roku. Kolejne uchwały dotyczyły obrotu nieruchomościami, konkretnie udzielenia zgody na sprzedaż mieszkańcom działek przy ulicach Kwiatowej i Kaliskiej. Radni podjęli także decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1125, 1126 i 1123/1. Podczas wrześniowej sesji doszło także do kolejnej zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2019-2032. Zmiany nastąpiły w działach: Transport i łączność, Gospodarka mieszkaniowa, Różne rozliczenia, Oświata i wychowanie, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna.

Na wniosek burmistrza do porządku obrad XI sesji wprowadzono także dwie kolejne uchwały: w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości w mieście i gminie oraz w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2019 r.

Przypomnijmy, że od obecnej kadencji sesje Rady Miejskiej w Mikstacie są na żywo transmitowane w Internecie i rejestrowanie, a nagranie dostępne jest na stronie internetowej www.mikstat.pl (w zakładce Sesje Rady Miejskiej).

PKSkip to content