XIV Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 19.12.2019 r. o godz. 14:00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie

odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

Porządek obrad XIV sesji

1. Otwarcie
2. Wybór Sekretarza obrad
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołów XII i XIII sesji Rady Miejskiej
5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
6. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
7. Zapytania – interpelacje
8. Podjęcie uchwał:
8.1. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

8.2. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikstat na rok szkolny 2019/2020

8.3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

8.4. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

8.5. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2019 rok

8.6. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2019-2032

8.7. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na 2020 rok

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Mikstat za rok szkolny 2018/2019

10. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje

11. Wolne głosy i wnioski

12. ZakończenieSkip to content