XIX Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

Zawiadamiam, że w dniu 3.07.2020 r. o godz. 13:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie, zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat do oglądania relacji na żywo na stronie internetowej Urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

Porządek obrad XIX sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Mikstat za 2019 rok
  8.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi miasta i Gminy Mikstat wotum zaufania
 9. Udzielenie absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat za 2019 rok
  • 9.1 rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z wykonania budżetu miasta i gminy za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok
  • 9.2 zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  • 9.3 dyskusja na sprawozdaniem
  • 9.4 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok
  • 9.5 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku
  • 9.6 głosowanie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok
 10. Podjęcie uchwał:
  • 10.1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie za 2019 rok
  • 10.2. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto i Gmina Mikstat, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  • 10.3. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Mikstat
  • 10.4. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
  • 10.5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do zasobu Miasta i gminy Mikstat
  • 10.6. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020-20023 z perspektywą do 2027” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020-20023 z perspektywą do 2027”
  • 10.7. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła
  • 10. 8. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok
  • 10. 9. w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020-2032
  • 10.10. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikstat
 11. Omówienie Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy  Mikstat z organizacjami pozarządowymi za 2018 r
 12. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 13. Wolne głosy i wnioski
 14. Zakończenie


Skip to content