XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 18.04.2023 r. o godz. 14:00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie

odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

    Przewodniczący Rady Miejskiej

     (-) Łukasz Dybul

 

 

Porządek obrad XLIV sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołów z XLIII sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do zasobu Miasta i Gminy Mikstat;
  • 8.2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikstat;
  • 8.3) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
  • 8.4) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mikstat w 2023 roku;
  • 8.5) w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Mikstat.
  • 8.6) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok;
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie


Skip to content