XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 4.09.2023 r. o godz. 8:00 w Sali Ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie, na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

 

 

Porządek obrad XLVIII sesji:

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwał:
  • 4.1 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
  • 4.2 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Mikstat
  • 4.3.w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 r.
 5. Zakończenie

 Skip to content