XV Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

Zawiadamiam, że w dniu 5.02.2020 r. o godz. 14:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie, na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

Porządek obrad XV sesji

1. Otwarcie

2. Wybór Sekretarza obrad

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołów XIV sesji Rady Miejskiej

5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym

6. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym

7. Zapytania – interpelacje

8. Podjęcie uchwał:

8.1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego

zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi.

8.2. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie na 2020 rok

8.3. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest miasto

i Gmina Mikstat, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

8.4. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mikstat na lata

2020-2024

8.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta i Gminy Mikstat

8.6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do zasobu Miasta i Gminy Mikstat

8.7. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ostrzeszowskiego

8.8. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

na terenie Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020-2021

8.9. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok

8.10. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Miejskiej i jej organów

10. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje

11. Wolne głosy i wnioski

12. ZakończenieSkip to content