XVII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

Informujemy, iż w dniu 30.04.2020 r. o godzinie 14:00 odbędzie się XVII sesja, ale zainteresowane osoby prosimy o śledzenie na kanale Miasta i Gminy Mikstat, powyższe podyktowane jest obostrzeniami związanymi z COVID 19.

Porządek obrad XVII sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołów XV i XVI sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mikstat oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  • 8.2) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mikstat w 2020 roku.
  • 8.3) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do zasobu Miasta i Gminy Mikstat
  • 8.4) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikstat
  • 8.5) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  • 8.6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpadami komunalnymi
  • 8.7) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
  • 8.8) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2020
  • 8.9) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok
  • 8.10) w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020-2032
  • 8.11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zakup aparatury Medycznej z przeznaczeniem na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. związanych ze zwalczaniem epidemii wirusem COVID-19.
 9. Omówienie sprawozdań z działalności M-GOPS za 2019 r. i z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r. oraz potrzeb związanych z realizacją zadań
 10. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 11. Wolne głosy i wnioski
 12. Zakończenie


Skip to content