XVIII Sesja Rady Miejskiej

Informujemy, iż w dniu 25.05.2020 r. o godzinie 14:00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej, ale zainteresowane osoby prosimy o śledzenie na kanale Miasta i Gminy Mikstat, powyższe podyktowane jest obostrzeniami związanymi z COVID 19.

Porządek obrad XVIII sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 8.2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  • 8.3) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
  • 8.4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • 8.5) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikstat
  • 8.6) w sprawie zmiany uchwały nr XI/66/2019 rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych:1125,1126,1123/1
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie


Skip to content