XXI Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 23.10.2020 r. o godz. 13:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie, zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat do oglądania relacji na żywo na stronie internetowej Urzędu

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

 

Porządek obrad XXI sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja dotycząca przyznanych nagród za osiągnięcia sportowe
 5. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miejskiej
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
 8. Zapytania – interpelacje
 9. Podjęcie uchwał:
  • 9.1. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Mikstat
  • 9.2. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Mikstat
  • 9.3. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikstacie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  • 9.4. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mikstat
  • 9.5. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Lokalowej przy Radzie Miejskiej w Mikstacie
  • 9.6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do zasobów Miasta i Gminy Mikstat
  • 9.7. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
  • 9.8. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności, stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia
  • 9.9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu
  • 9.10. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej w Mikstacie
  • 9.11. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok
  • 9.12. w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020-2032

10. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje

11. Wolne głosy i wnioski

12. ZakończenieSkip to content