XXIV Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 30.04.2021 r. o godz. 14:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat do oglądania relacji na żywo na stronie internetowej Urzędu

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

 

 

Porządek obrad XXIV sesji

1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie za 2020 rok,

2) w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na obszarze Miasta i Gminy Mikstat na lata 2021-2030,

3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Mikstat na lata 2021-2023,

4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Mikstat na lata 2021-2026,

5) w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/154/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021

6) zmieniająca uchwałę nr XV/92/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020-2024,

7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do zasobu Miasta i Gminy Mikstat,

8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do zasobu Miasta i Gminy Mikstat,

9) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mikstat w 2021 roku,

10) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu

12) w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mikstat na rok 2021,

13) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2021-2032Skip to content