XXV Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 29.06.2021 r. o godz. 13:00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie

odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat do oglądania relacji na żywo na stronie internetowej Urzędu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

 

 

Porządek obrad XXV sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Mikstat za 2020 rok
  8.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi miasta i Gminy Mikstat wotum zaufania
 9. Udzielenie absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat za 2020 rok
  • 9.1. rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok
  • 9.2. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  • 9.3. dyskusja na sprawozdaniem
  • 9.4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok
  • 9.5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku
  • 9.6. głosowanie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2020 rok
 10. Podjęcie uchwał:
  • 10.1. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Mikstat,
  • 10.2. zmieniająca uchwałę nr XV/92/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020-2024,
  • 10.3. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach,
  • 10.4. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Mikstat,
  • 10.5. sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mikstat
  • 10.6. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • 10.7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • 10.8. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Mikstat na rok 2021,
  • 10.9. w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2021-20329.
 11. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Mikstat”
 12. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.”
 13.  Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 14. Wolne głosy i wnioski
 15. Zakończenie


Skip to content