XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 29.11.2021 r. o godz. 14:00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie

odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat do oglądania relacji na żywo na stronie internetowej Urzędu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

Porządek obrad XXVIII sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1) w sprawie zmian Statutu Miasta i Gminy Mikstat,
  • 8.2) w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
  • 8.3) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Mikstat,
  • 8.4) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Mikstat,
  • 8.5) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
  • 8.6) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mikstat na lata 2022-2023,
  • 8.7) w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Mikstacie oraz zasad ich wypłacania,
  • 8.8) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy,
  • 8.9) w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2021 rok,
  • 8.10) w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2021-2032.
 9. Apel Rady Miejskiej skierowany do Premiera RP, dotyczący podwyżek gazu.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Mikstat za rok szkolny 2020/2021
 11. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 12. Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok
 13. Wolne głosy i wnioski
 14. Zakończenie

 Skip to content