XXX Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 29.12.2021 r. o godz. 14:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat do oglądania relacji na żywo na stronie internetowej Urzędu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul         

 

Porządek obrad XXX sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  • 8.2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2022 r
  • 8.3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
  • 8.4) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2022-2038
  • 8.5) w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mikstat na 2022 rok,
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie


Skip to content