Menu główne

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 30.06.2022 r. o godz. 13:00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie

odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                       (-) Łukasz Dybul

 

Porządek obrad XXXIV sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołów XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Mikstat za 2021 rok
  •      8.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat wotum   zaufania.
 9. Udzielenie absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat za 2021 rok
  • 9.1. rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z wykonania budżetu miasta i gminy za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  • 9.2. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania  budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  • 9.3. dyskusja nad sprawozdaniem.
  • 9.4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  • 9.5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku.
  • 9.6. głosowanie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2021 rok.
 10. 10.  Podjęcie uchwał:
  • 10.1) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
  • 10.2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu.
  • 10.3) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  • 10.4) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
  • 10.5) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok.
  • 10.6) w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2022-2038.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności M-GOPS za 2021r. wraz z „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2021.”
 12. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi za 2021r.”
 13. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 14. Wolne głosy i wnioski
 15. Zakończenie

 Skip to content