XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 5.12.2022 r. o godz. 13:00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie

odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

 

 

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                       (-) Łukasz Dybul

 

Porządek obrad XXXIX sesji

 1.  Otwarcie
 2.  Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1) w sprawie wyrażenia zgodny na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w Komorowie;
  • 8.2) w sprawie wyrażenia zgodny na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Mikstacie;
  • 8.3) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Ostrzeszów przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie i aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ostrzeszów;
  • 8.4) w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;
  • 8.5) w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mikstat;
  • 8.6) w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2022 rok,
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Mikstat za rok szkolny 2021/2022
 10. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 11. Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok
 12. Wolne głosy i wnioski
 13. Zakończenie


Skip to content