XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 16.09.2022 r. o godz. 14:00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie

odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

 

 

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                       (-) Łukasz Dybul

 

Porządek obrad XXXVI sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołów XXXIV i XXXV sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należącej do zasobów Miasta i Gminy Mikstat
  • 8.2) w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
  • 8.3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • 8.4) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok
  • 8.5) w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2022-2038
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie


Skip to content