XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 26.10.2022 r. o godz. 14:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie, na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

    Przewodniczący Rady Miejskiej

        (-) Łukasz Dybul

 

Porządek obrad XXXVIII sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołów XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1) w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego ośrodka Zdrowia w Mikstacie;
  • 8.2) w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
  • 8.3) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Mikstat;
  • 8.4) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Mikstat;
  • 8.4) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok
  • 8.5) w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2022-2038
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie


Skip to content