Za 25 lat na służbie

Kolejnych 21 emerytowanych strażaków ochotników z naszej gminy otrzymało świadczenia ratownicze przyznawane za co najmniej 25-letnią służbę w obronie życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Świadczenie w wysokości 200 zł ma być rewaloryzowane.

W Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat, we wtorek, 26 lipca w obecności gospodarzy: burmistrza Henryka Zielińskiego i Łukasza Dybula – przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikstacie, brygadier Mariusz Szczepański, z-ca komendanta powiatowego PSP w Ostrzeszowie, poseł Katarzyna Sójka oraz Anna Lis – asystent poseł Andżeliki Możdżanowskiej, wręczyli decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego emerytowanym druhom z miasta i gminy Mikstat. – 200 lat temu Mikstat dotknął wielki pożar, który zniszczył miasto. Ale dzięki odwadze i poświęceniu ówczesnych strażaków w pożodze zginęła tylko jedna osoba, co pokazuje, jak ważne są dobrze prowadzone działania ratownicze. Dzisiaj wam także możemy podziękować za lata ofiarnej służby na straży zdrowia, życia i majątku mieszkańców ziemi mikstackiej. Świadczenie ratownicze przynajmniej w jakiejś mierze rekompensuje wam lata służby w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej – powiedział Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. Brygadier Mariusz Szczepański przypomniał jakie są kryteria przyznawania tego świadczenia a poseł Katarzyna Sójka podziękowała wyróżnionym za ofiarną służbę podkreślając, że dopiero rząd Mateusza Morawieckiego wprowadził tę formę gratyfikacji dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach ratowniczych.

Decyzją komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie świadczenie ratownicze otrzymało kolejnych 21 mieszkańców miasta i gminy Mikstat: Kazimierz Krawczyk, Eugeniusz Kowalczyk, Marian Klaga, Aleksander Pruski, Józef Jarosz, Wojciech Matys, Andrzej Jarosz, Adam Dytfeld, Jan Pruski, Ryszard Biały, Czesław Klepacz, Jerzy Madajka, Roman Rycerski, Bogusław Kamionka, Ryszard Armatys, Czesław Łuczak, Ryszard Bednarek, Adam Malcher, Krzysztof Harendarz, Mirosław Nowak i Stefan Szymczak.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł. Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) – przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Świadczenia przyznaje komendant Państwowej Straży Pożarnej na terenie danego powiatu.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia. Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

PK

 Skip to content