Zarządzenie nr 35/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat

Zarządzenie nr 35/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Ołobockich

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Ołobockich.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do zarządzenia zamieszcza się:
1) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mikstat (www.mikstat.pl),
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Mikstat (www.bip.mikstat.pl),
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikstacie

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Mikstat.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Henryk Zieliński

Pobierz ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikamiSkip to content