Zarządzenie nr 49/2020

Zarządzenie nr 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w sferze kultury fizycznej finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Mikstat w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) oraz Uchwały nr XV/90/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, w związku z art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

2. Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotów, którym zostanie przyznana dotacja będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w BIP Miasta i Gminy Mikstat: www.bip.mikstat.pl,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mikstat: www.mikstat.pl,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mikstat.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. promocji, kultury i sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Henryk Zieliński

(-)

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat

Załącznik do zarządzenia – pobierz.

 Skip to content