Zawiadomienie

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:

  1. zbiorników bezodpływowych;
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z ww. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Powyższa ustawa nakłada na Gminy obowiązek kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata.

Kontrola polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.  W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tą usługę.

Niedopuszczalne jest, by ścieki  z budynków mieszkalnych były gromadzone i wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na pola i łąki.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić
to niezwłocznie.

Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),  przewiduje kary grzywny m. in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikstat .

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych są nw. przedsiębiorstwa:

l.p. nazwa firmy adres, telefon kontaktowy
1 Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Kaliska 34, Mikstat, tel.62 7310072
2 Gospodarstwo Rolno-Usługowe Marcin Cieśla, Kotłów 17, 63-510 Mikstat tel. 600 387 836
3 Robert Dera, ul. Kolonia 90, 63-405 Strzyżew tel. 663 131 500
4 Zakład Usług Komunalnych w Grabowie ul. Parkowa 10, 63-520 Grabów nad Prosną                      tel. 62 7305610, 627306113
5 Firma Usługowo-Handlowa Jartex Szczepan Jarantowski ul. Zakopiańska 12, 62-800 Kalisz, tel. 602 382 338
6 mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa tel. 800 000 800

 

Plan kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących sposobu odprowadzania nieczystości płynnych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mikstat  na lata 2023-2024

l.p. Kontrolowany Termin kontroli
1 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mikstat (Komorów) I półrocze 2023
2 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mikstat (Przedborów) I półrocze 2023
3 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mikstat

(Kaliszkowice Kaliskie)

II półrocze 2023
4 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mikstat

(Kaliszkowice Ołobockie )

II półrocze 2023
5 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mikstat

(Biskupice Zabaryczne )

II półrocze 2023
6 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mikstat

(Kotłów)

I półrocze 2024
7 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mikstat

(Mikstat Pustkowie)

I półrocze 2024
8 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mikstat

(Mikstat)

I półrocze 2024

obowiązek kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych 



Skip to content