Menu główne

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MIKSTAT

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat zawiadamia, że Rada Miejska w Mikstacie w dniu 29 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXX/207/2021 z 29 grudnia 2021r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

***

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 lutego 2022 r. i dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są następujące:

* 29,00 zł za osobę miesięcznie;

* 27,00 zł za osobę miesięcznie – w przypadku posiadania kompostownika.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów w przydomowych kompostownikach nieruchomość ta nie zostanie wyposażana w pojemniki na bioodpady i firma wywozowa nie będzie odbierała bioodpadów od właściciela tej nieruchomości.

***

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikstat.

***

WAŻNE: Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat

/-/

Henryk ZielińskiSkip to content