IX sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

Rada Miejska w Mikstacie jednogłośnie udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 rok burmistrzowi Henrykowi Zielińskiemu. To efekt pozytywnej oceny ubiegłorocznych działań włodarza miasta i gminy, której fundamentem była dobra współpraca burmistrza z radnymi w całej poprzedniej 4-letniej kadencji.

Sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych w roku, bo oprócz załatwienia spraw bieżących stanowi także podsumowanie i rozliczenie pracy burmistrza oraz podległego mu aparatu administracyjno-zarządzającego w roku poprzednim. W tym roku po raz pierwszy do oceny pracy burmistrza można było wykorzystać nowy instrument w postaci raportu o stanie gminy. Obowiązek przygotowania i przedstawienia radnym oraz opinii publicznej takiego opracowania wynika z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy samorządowej. „Raport o stanie Miasta i Gminy Mikstat za 2018 rok” został przekazany Radzie pod koniec maja br. i był omawiany na komisjach merytorycznych mikstackiego samorządu. W oparciu o ten dokument Rada Miejska w Mikstacie na sesji w dniu 27 czerwca br. udzieliła jednogłośnie wotum zaufania burmistrzowi Henrykowi Zielińskiemu.

Raport zawiera m.in. najważniejsze informacje o sytuacji finansowej gminy, ale do formalnego rozliczenia budżetu za 2018 rok potrzebne jest zatwierdzenie wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Mikstaccy rajcy także w tej sprawie byli jednomyślni i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, którą przedstawiła Teresa Michalak, skarbnik miasta i gminy Mikstat, przychylili się do wniosku Komisji Rewizyjnej, przedstawionego przez przewodniczącego Damiana Tokarka o udzieleniu absolutorium burmistrzowi. Oczywiście podjęta została także uchwała zatwierdzająca sprawozdania z wykonania budżetu i finansowe za 2018 r.

Po rozliczeniu roku ubiegłego radni mogli zająć się sprawami bieżącymi przyjmując kolejno 7 uchwał. Określony został wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego oraz wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Mikstacie. Postanowiono o przekazaniu samorządowi powiatu ostrzeszowskiego dotacji w wysokości 150.000 zł na remont drogi powiatowej Kotłów – Kaliszkowice Ołobockie. Rada przyjęła także uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Przyjęto także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ostatnie dwie uchwały dotyczyły zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2019-2032. Na koniec Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.

PKSkip to content