Informacje o Urzędzie

Urząd Miasta i Gminy Mikstat jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat wykonuje swoje zadania w zakresie realizacji uchwał rady miejskiej i zadań gminy wynikających z przepisów prawa. Siedzibą Urzędu jest Mikstat. Regulamin Organizacyjny przyjęty Zarządzeniem Burmistrza  Nr 29/2004 z 21 lipca 2004 roku ze zmianami  określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres działania Urzędu. Urząd składa się z referatów, które realizują poszczególne zadania merytoryczne. Czym zajmuje się Urząd? Urząd wykonuje różne zadania:

 • organizuje wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, referenda ogólnokrajowe oraz referenda gminne, a także wybory do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wybory sołtysów i ławników,
 • obsługuje Radę Miejską w Mikstacie,
 • wydaje dokumenty tożsamości,
 • prowadzi ewidencję ludności,
 • prowadzi ewidencję działalności gospodarczej,
 • zajmuje się ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem,
 • zajmuje się ochroną dóbr kultury,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
 • zajmuje się rolnictwem,
 • zajmuje się zarządzaniem kryzysowym,
 • realizuje budżet miasta i  gminy,
 • ustala wysokość podatków lokalnych,
 • zajmuje się planowaniem przestrzennym,
 • zarządza mieniem komunalnym gminy,
 • prowadzi inwestycje i remonty,
 • buduje i remontuje drogi gminne,
 • zajmuje się kształtowaniem środowiska i ochroną przyrody,
 • prowadzi gospodarkę odpadami,
 • dba o czystość i porządek na terenie miasta i gminy,
 • prowadzi Urząd Stanu Cywilnego,
 • prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych.

W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.

Kontakt z pracownikami Urzędu.
Żeby załatwić sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat,
 • przynieść pismo do sekretariatu Urzędu.

Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty,

 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl.
  ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: umig@mikstat.pl
 • wysłać faks pod numer 62 7310027,
 • zadzwonić pod numer 62 7310043,
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu. Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od poniedziałku do piątku  od 7:30 do 15:30;
 • Koordynatorem do spraw dostępności jest Danuta Kamińska , dkaminska@mikstat.pl, tel. (62) 7310043, fax (062) 7310027, której zadaniem jest organizowanie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy Mikstat.

Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Mikstat znajduje się pod adresem: www.mikstat.pl Podstawowe informacje dotyczące pracy Urzędu znajdziesz też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej- bip.mikstat.pl/

Tekst łatwy do czytania (ETR):


Skip to content