Menu główne

Charakterystyka gminy

Miasto i Gmina Mikstat stanowi południową część województwa wielkopolskiego, granicząc od północy z gminą Przygodzice i Sieroszewice, od południa z gminą Ostrzeszów, a od wschodu z gminą Grabów. Położona jest w makroregionie Wał Trzebnicki w północnej części mezoregionu Wzgórza Ostrzeszowskie, na końcu tzw. Kocich Gór na wysokości 180-232 m n.p.m. Część południowa gminy jest położona w Kotlinie Grabowskiej, stanowiącej część Niziny Południowo-Wielkopolskiej, natomiast niewielki północny fragment terenu jest położony w Kotlinie Milickiej, wchodzącej w skład Obniżenia Milicko-Głogowskiego.

Znaczna część terenu gminy położona jest w obrębie Wału Trzebnickigo, charakteryzuje się młodą rzeźbą postglacjalną ze znacznymi deniwelacjami terenu. Wzniesienie nad poziom morza wynosi do 230 metrów w rejonie Mikstatu, różnice wysokości dochodzą do 90 metrów. Najwyżej wzniesiony punkt występuje na północ od Mikstatu. W obrębie Wzgórz Ostrzeszowskich wyróżnia się takie formy terenu jak wzniesienia moreny czołowej, wysoczyzny moreny falistej, obniżenia dolinne, wydmy. Kotlina Grabowska charakteryzuje się rozległą wysoczyzną morenową płaską opadającą ku dolinie rzeki Prosny oraz licznymi obniżeniami dolinnymi bezimiennych potoków natomiast Kotlina Milicka stanowi łagodne skłony wysoczyzny morenowej, opadające ku północy.

Na terenie gminy Mikstat rzeźba terenu nie uległa istotnym przeobrażeniom związanym z działalnością człowieka i w znacznym stopniu zachowała swój pierwotny charakter, co czyni gminę atrakcyjną turystycznie.
W granicach administracyjnych gmina zajmuje obszar 8 717ha czyli 87,0 km2, w tym tereny miasta to 249 ha i gminy 8468 ha. Gmina jest jedną z 207 gmin województwa wielkopolskiego, wchodzi w skład powiatu ostrzeszowskiego. Liczy siedem wsi sołeckich ( Biskupice Zabaryczne, Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie, Komorów, Kotłów, Mikstat-Pustkowie i Przedborów), miasto Mikstat i dziewięć obrębów geodezyjnych.
Urząd Miasta i Gminy Mikstat

Gleby

Mikstat to gmina rolno–produkcyjna o przewadze produkcji rolnej z preferencjami do rozwoju turystyki i hodowli. Użytki rolne zajmują obszar 5 909 ha czyli 67,8 % powierzchni gminy, w tym grunty orne stanowią 4 539 ha, a użytki zielone 1370 ha. Rolniczą wartość gruntów można określić jako niską lub przeciętną. Dodatkowo duże nachylenie skłonów wzniesień jest elementem niekorzystnie wpływającym na wiele cech gleb i utrudniającym uprawę. Pod względem typologicznym to głównie gleby brunatne wyługowane, bielicowe z niewielkim udziałem czarnych ziem. W większych dolinach utworzyły się gleby bagienne, murszowo-mineralne. Na terenach pozadolinnych występują gleby bielicowe i brunatne tworzące kompleks przydatności rolniczej żytni dobry lokalnie jedynie bardzo dobry. Znaczny udział mają natomiast gleby o małej przydatności do upraw tworzące kompleks żytni słaby i najsłabszy.

Rolnictwo

Mikstat jest gminą rolniczą o rozwiniętej produkcji roślinnej i zwierzęcej opartej głównie na gospodarstwach małoobszarowych, rodzinnych. Na ogólną ilość 944 gospodarstw rolnych tylko 17 to gospodarstwa o powierzchni powyżej 20 ha, zaś ilość tzw. działek rolnych o wielkości do 1 ha, użytkowanych również przez osoby nie będące rolnikami, wynosi ponad 360. W tej sytuacji większość gospodarstw nie należy do dochodowych. W przyszłości należałoby zastanowić się nad przekwalifikowaniem gospodarstw na agroturystykę i drobne usługi, rzemiosło.
Urząd Miasta i Gminy Mikstat


Skip to content