Menu główne

Struktura organizacyjna

Stanowiska

KIEROWNICTWO URZĘDU MIASTA I GMINY MIKSTAT

SEKRETARZ MIASTA I GMINY – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Danuta Kamińska

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 111 – Pokój Nr 3

e-mail: sekretarz@mikstat.pl

Zakres zadań i obowiązków:

 • Kierowanie pracą Urzędu w przypadku nieobecności Burmistrza w ramach udzielonych upoważnień.
 • Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
 • Zgłaszanie wniosków Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych celem rejestracji zbiorów oraz zmian danych.
 • Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych.
 • Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
 • Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji.
 • Nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym.
 • Koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy.
 • Wykonywanie zadań związanych z wyborami, w szczególności nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów od strony technicznej i organizacyjnej.
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy Urzędu.
 • Nadzorowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie centralnego rejestru tych skarg.
 • Nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych w Urzędzie.
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, doskonalenia i kształcenia pracowników urzędu, w tym ewidencji szkoleń.
 • Wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, niezastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady.
 • Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników.
 • Prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw.
 • Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Dekretowanie korespondencji niezadekretowanej przez Burmistrza.
 • Nadzorowanie prac związanych z przeprowadzaniem przez komisję inwentaryzacyjną spisów z natury składników majątkowych.
 • Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem mienia.
 • Nadzorowanie spraw związanych z kasacją zużytego sprzętu, będącego na wyposażeniu urzędu.
 • Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów.
 • Nadzór nad obsługą informatyczną oraz BHP Urzędu, powierzoną jednostkom zewnętrznym,
 • Koordynowanie w ramach Urzędu, współpracy zagranicznej, spraw pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz promocji i kontaktów z mediami.
 • Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych.
 • Opracowywanie projektów zmian Regulaminów oraz innych propozycji dotyczących usprawniania pracy w Urzędzie.
 • Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów gminy oraz wyborami Prezydenta RP.
 • Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. wyborów – urzędnika wyborczego.
 • Wykonywanie zadań związanych z referendum ogólnokrajowym, referendum lokalnym i konsultacjami społecznymi.

SKARBNIK MIASTA I GMINY – Kierownik Referatu Finansowego

Teresa Michalak

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 116 – Pokój Nr 15, Budynek B

e-mail: skarbnik@mikstat.pl

Zakres zadań i obowiązków:

 • Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
  • zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości finansowej,
  • bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  • nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące się samodzielnie.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
 • Przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy.
 • Dokonywanie w zakresie powierzonych obowiązków wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym (budżetem).
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Dokonywanie kontroli kasy.
 • Nadzór nad przeprowadzaniem kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.
 • Nadzorowanie i koordynowanie wykonania zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy.
 • Opracowywanie projektu budżetu Gminy we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracownikami Urzędu.
 • Prowadzenie okresowych kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki finansowej.
 • Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy.
 • Sprawowanie kontroli nad realizacją ustawy o zamówieniach publicznych.

Samodzielne stanowisko ds. leśnictwa:

Rafał Stodolski

Tel./fax (62) 731 00 43 wew. 115, pok. Nr 10 e-mail: rstodolski@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
 • Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
 • Stały nadzór nad całością spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lesie komunalnym,
 • Realizacja zadań zawartych w Planie Urządzania Lasu,
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną oraz zadrzewień i zalesień na terenie miasta i gminy,
 • Nadzór nad spedycją i wydawaniem pozyskanych sortymentów drzewnych,
 • Zarządzanie i nadzór nad pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej i małej architektury,
 • Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej,
 • Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną,
 • Przekazywanie wyłapanych bezdomnych zwierząt do schroniska,
 • Współpraca z państwowymi służbami weterynaryjnymi,

Samodzielne stanowisko ds. promocji, kultury i sportu

Przemysław Klimek

Tel./fax (62) 731 00 43 wew. 115, pok. nr. 4, e-mail: pklimek@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie zadań z zakresu promocji miasta i gminy,
 • Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z mediami,
 • Prowadzenie polityki informacyjnej miasta i gminy,
 • Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działalności instytucji upowszechniania kultury i sztuki, w tym nad funkcjonowaniem Biblioteki i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
 • Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,
 • Nadzór nad obiektami sportowymi,
 • Współpraca z organizacjami pożytku publicznego, społecznymi i stowarzyszeniami,
 • Przygotowywanie umów na dofinansowanie z budżetu miasta działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych.

RADCA PRAWNY

Michalina Witkowska

Tel./fax (62) 731 00 43 wew. 135, e-mail: mwitkowska@mikstat.pl

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

 

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych

Elwira Sztukowska

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 125 – Pokój Nr 13, I piętro

e-mail: esztukowska@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.
 • Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników Urzędu.
 • Planowanie i analiza wykorzystania urlopów zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu.
 • Prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracowników.
 • Aktualizacja zakresów czynności pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Organizowanie praktyk zawodowych uczniów, studentów i absolwentów.
 • Prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników Urzędu.
 • Przygotowywanie i przedkładanie wniosków pracowników Urzędu oraz emerytów i rencistów celem wydania opinii przez komisję socjalną.
 • Sporządzanie dokumentów związanych z wypadkami i odszkodowaniami dla pracowników Urzędu.
 • Gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu, w tym prowadzenie konserwacji i remontów sprzętu i wyposażenia biurowego.
 • Zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości.
 • Zapewnienie ochrony budynków administracyjnych Urzędu przed kradzieżą i pożarem.
 • Zapewnienie właściwych warunków BHP i ochrony przeciw pożarowej w Urzędzie.
 • Współpraca z Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu oraz organizowania robót publicznych i prac interwencyjnych.
 • Przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o odbycie stażu przez absolwentów.
 • Składanie deklaracji i informacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Przygotowywanie dokumentacji i materiałów do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze (poza jednostkami organizacyjnymi).
 • Współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
 • Przygotowywanie wniosków emerytalno-rentowych dla pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Stanowisko ds. oświaty i spraw społecznych

Elżbieta Gorowij

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 120 – Pokój Nr 9, I piętro

e-mail: egorowij@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Zapewnienie właściwych warunków działania placówkom oświatowym, dla których gmina jest organem prowadzącym, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i realizacji zadań statutowych.
 • Podejmowanie działań w zakresie organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych.
 • Wykonywanie zaleceń kuratorium wynikających z nadzoru pedagogicznego.
 • Opracowywanie regulaminu konkursu oraz jego przeprowadzenie na stanowiska dyrektorów oświatowych, kulturalnych i sportowych gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu zakładania, przekształcania i likwidacji szkół i przedszkoli.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadaniem imienia szkole.
 • Przedkładanie Burmistrzowi do zatwierdzenia rocznego arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli.
 • Wydawanie zezwoleń w zakresie indywidualnego nauczania ucznia.
 • Przedkładanie propozycji opłat za świadczenia w przedszkolach i świetlicach.
 • Sprawowanie nadzoru nad działalnością świetlic środowiskowych.
 • Nadzorowanie spraw z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia,
 • Rozpatrywanie i wydawanie decyzji dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych.
 • Rozpatrywanie wniosków dotyczących zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej samorządu mieszkańców wsi Przedborów.

Stanowisko ds. dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Monika Tułacz

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 131 – Pokój Nr 7

e-mail: mtulacz@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa w tym zakresie.
 • Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie rejestrów z tym związanych.
 • Ustalanie czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych – przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie.
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy.
 • Opracowanie i aktualizacja dokumentacji akcji kurierskiej oraz prowadzenie spraw związanych z jej przeprowadzeniem.
 • Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń na rzecz obrony.
 • Organizowanie służby stałego dyżuru, opracowanie dokumentacji w tym zakresie.
 • Opracowanie i bieżąca aktualizacja planów obrony cywilnej dla miasta i gminy.
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji terenowej formacji OC.
 • Planowanie, realizacja szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności.
 • Udział w przygotowaniu i zapewnieniu działania systemów powszechnego ostrzegania i alarmowania.
 • Opracowanie planów ewakuacji na wypadek zagrożenia.
 • Opracowanie planu reagowania kryzysowego miasta i gminy.
 • Organizowanie i zapewnienie funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.
 • Opracowanie planu ochrony Urzędu oraz nadzorowanie jego realizacji.
 • Prowadzenie całości spraw dotyczących ochrony pożarowej związanych z działalnością jednostek OSP na terenie miasta i gminy Mikstat, w tym przygotowywanie umów –zleceń z kierowcami OSP.
 • Utrzymanie, wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej OSP.
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej samorządu mieszkańców wsi Kaliszkowice Ołobockie.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie i wydawanie dowodów osobistych.
 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencji wydawanych i unieważnionych dowodów osobistych.
 • Archiwum.

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu urzędu

Magdalena Jakubowska – zastępstwo sprawuje Malwina Stefaniak

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 110 – Pokój Nr 1

e-mail: umig@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie sekretariatu Burmistrza i Sekretarza Miasta i Gminy.
 • Organizacja obiegu dokumentów – przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji.
 • Organizacja przyjęć interesantów.
 • Prowadzenie biblioteki urzędowej i kancelarii ogólnej.
 • Prowadzenie zbiorów przepisów prawnych powszechnie obowiązujących i przepisów prawa miejscowego, stanowionych przez Radę Miejską oraz udostępnianie ich obywatelom do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu.
 • Prowadzenie tablic informacyjnych i ogłoszeń na terenie Urzędu i gminy.
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej samorządu mieszkańców wsi Komorów.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Halina Zadka

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 128 – Pokój Nr 6

e-mail: hzadka@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Rejestracji stanu cywilnego w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów.
 • Transkrypcji i odtwarzania aktów stanu cywilnego.
 • Uzupełniania i nanoszenia zmian celem aktualizacji akt stanu cywilnego.
 • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 • Przyjmowanie oświadczeń woli wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego i Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
 • Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
 • Wydawanie zezwoleń i zaświadczeń wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych mających wpływa na treść aktu.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk.
 • Przygotowywanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
 • Wykonywanie innych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa.
 • Prowadzenie uroczystości wstąpienia w związek małżeński.
 • Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją ludności w rejestrze elektronicznym dotyczących zameldowań, wymeldowań, urodzeń, zgonów, małżeństw itp. obywateli polskich i cudzoziemców.
 • Udzielanie informacji osobowych i adresowych na wniosek uprawnionych, zainteresowanych.
 • Prowadzenie postępowania w sprawach zameldowań i wymeldowań na wniosek stron lub z urzędu oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji administracyjnych.
 • Wydawanie poświadczeń dotyczących zameldowania mieszkańców.
 • Prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisu wyborców.
 • Przygotowanie wykazu osób do celów kwalifikacji wojskowej.
 • Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej samorządu wsi Mikstat-Pustkowie
 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu IGP

Tomasz Maciejewski

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 125 – Pokój Nr 13, I piętro

e-mail: tmaciejewski@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Kierowanie i nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem Referatu w celu zapewnienia należytego wykonywania powierzonych zadań,
 • Organizacja pracy i nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych prac społecznie – użytecznych, skierowanych przez sąd oraz PUP,
 • Rozliczanie z wykonywanych prac społecznie użytecznych z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Sądem RejonowymPlanowanie i realizacja remontów komunalnych budynków mieszkalnych.
 • Sporządzanie wieloletnich planów gospodarowania zasobem gminy,
 • Prowadzenie i koordynacja działań dotyczących strategii rozwoju miasta i gminy

a ponadto prowadzi sprawy z zakresu:

 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej i jej komisji, w tym sporządzanie protokołów stanowiących urzędowy zapis przebiegu obrad Rady i Komisji Rady.
 • Przygotowywanie dyspozycji dla kierowników zainteresowanych referatów dotyczących realizacji uchwał Rady – odpowiednio do zakresu ich działania.
 • Przedkładanie uchwał rady oraz zarządzeń Burmistrza Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – odpowiednio do właściwości organów nadzoru.
 • Przygotowywanie wyborów ławników do sądów rejonowych i okręgowych.
 • Organizowanie szkoleń dla radnych Rady Miejskiej.
 • Prowadzenie spraw reklamacyjnych radnych.
 • Organizowanie zebrań wiejskich oraz prowadzenie dokumentacji samorządów wiejskich i miasta Mikstat.
 • Prowadzenie rejestrów uchwał, opinii Rady i jej organów.
 • Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji.

Zastępca kierownika referatu IGP

Sławomir Czemplik

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 122 – Pokój Nr 11, I piętro

Zakres prowadzonych spraw:

 • Zastępowanie Kierownika Referatu,
 • Gospodarowanie zasobami wodnymi służącymi zaspakajaniu potrzeb ludności, gospodarki oraz ochronie wód,
 • Nadzór nad całością spraw w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy,
 • Opracowywanie taryf i planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz sieci wodno – kanalizacyjnych,
 • Przygotowywanie postanowień i decyzji wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących opiniowania projektów podziału oraz rozgraniczeń nieruchomości,
 • Prowadzenie czynności w zakresie egzekucji należności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej szczegółowej w programie WIP z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i wód roztopowych,
 • Prowadzenie i koordynacja działań dotyczących realizacji programów rozwoju miasta i gminy.
 • Współdziałanie w przygotowywaniu wniosków na pozyskanie środków pozabudżetowych z programów zewnętrznych.

Maria Piszczałka – stanowisko ds. inwestycji

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 127 – Pokój nr 10, I piętro

e-mail: mpiszczalka@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Koordynowanie działań w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych.
 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej planowanych inwestycji, jej prowadzenie, uzgadnianie, odbiór oraz występowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
 • Organizowanie i kierowanie procesami budowlanymi związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych w uchwale budżetowej do realizacji:
  • zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych właściwym organom,
  • przekazywanie placów budowy wykonawcom,
  • prowadzenie procesów przygotowania inwestycji gminnych i remontów oraz nadzorowanie realizacji podpisanych umów,
  • nadzór nad realizacją w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez inspektora nadzoru budowlanego nie będącego pracownikiem referatu,
  • organizacja i uczestnictwo w odbiorach etapowych i końcowych realizowanych zadań,
  • rozliczanie wspólnie z Referatem Finansowym kosztów realizowanych zadań,
  • przygotowywanie dokumentacji zrealizowanych obiektów budowlanych i przekazanych do eksploatacji,
  • udział w przeglądach gwarancyjnych.
 • Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie nadzoru urbanistyczno-budowlanego i architektonicznego.
 • Koordynowanie i nadzór nad przygotowywaniem wniosków na pozyskanie środków pozabudżetowych z programów zewnętrznych.

Stanowisko ds. utrzymania dróg i rolnictwa

Łukasz Fabrowski

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 127 Pokój nr 10, I piętro

e-mail: lfabrowski@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Regulowanie stanów prawnych dróg gminnych.
 • Współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie miasta i gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz ustaleniu zasad organizacji ruchu.
 • Orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej w razie jego naruszenia.
 • Wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, takich jak:
  • opracowywanie planów rozwoju sieci drogowej,
  • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  • koordynacja robót drogowych,
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  • prowadzenie ewidencji dróg,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg,
  • zlecanie wykonywania robót interwencyjnych, związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem,
  • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów,
  • utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
  • właściwe oznakowanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy,
 • Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należących do gminy, w tym:
  • oczyszczanie pasa drogowego z nagromadzonych osadów,
  • utrzymania zimowego dróg,
 • Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym i drogowym,
 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, a w szczególności z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i melioracji oraz współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie ich realizacji,
 • Współdziałanie ze stanowiskiem ds. ewidencji działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią oraz suszą.
 • Współpraca ze służbami doradczymi w zakresie upowszechniania i wdrażania postępu w rolnictwie.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem chorób, szkodników i chwastów oraz klęsk żywiołowych – przyznawanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy w wyniku ich występowania ponieśli straty materialne.
 • Sporządzanie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych,
 • Współpraca z organizacjami rolniczymi.
 • Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt i spraw z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych.
 • Współpraca z państwowymi służbami weterynaryjnymi.
 • Prowadzenie spraw z zakresu nasiennictwa i ochrony roślin oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi służbami.
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem urzędu w wodę, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków i paliwa gazowe.
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji technicznych w budynkach urzędu oraz właściwego stanu technicznego tych budynków,
 • Prowadzenie spraw samorządów wiejskich z uwzględnieniem funduszu sołeckiego,
 • Współdziałanie w przygotowywaniu wniosków na pozyskanie środków pozabudżetowych z programów zewnętrznych.
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej samorządu mieszkańców wsi Kaliszkowice Kaliskie.

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Genowefa Hądzel

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 133 Pokój nr 14, I piętro
email : mbystra@mikstat.pl

W zakresie zadań stanowiska ds. ochrony środowiska:

 • Przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowanie decyzji,
 • Zlecanie opracowania gminnych programów ochrony środowiska i realizacja ich zapisów,
 • Prowadzenie rejestrów w zakresie wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza,
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu i kompetencji Burmistrza,
 • Zbieranie informacji dotyczących miejsca ilości i rodzaju wyrobów zawierających azbest,
 • Uzgadnianie wniosków o udzielenie koncesji na działalność górniczą zgodnie z zapisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 • Współdziałanie w przygotowywaniu wniosków na pozyskanie środków pozabudżetowych z programów zewnętrznych.
 • Realizowanie programów z zakresu ochrony środowiska., oczyszczania ścieków, gospodarki niskoemisyjnej.

Monika Piechocka

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 121 Pokój nr 10, I piętro
e-mail: mpiechocka@mikstat.pl

W zakresie zadań stanowiska ds. gospodarki odpadami:

 • Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy,
 • Obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych, w tym stała aktualizacja bazy danych gminnego rejestru właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych,
 • Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • Opracowywanie projektów uchwał , regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • Przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom sprawozdań i informacji dotyczących gospodarki odpadami oraz innych sprawozdań przewidzianych przepisami prawa obejmujących zagadnienia dotyczące stanowiska,
 • Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
 • Współdziałanie w przygotowywaniu wniosków na pozyskanie środków pozabudżetowych z programów zewnętrznych.

 

Stanowisko ds. mienia komunalnego

Marta Działak – zastępstwo Natalia Nowak

Tel./fax: 62/731 00 wew. 133 Pokój nr 14, I piętro

e-mail: mdzialak@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób miasta i gminy, w tym: przydział lokali mieszkalnych, przygotowywanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz prowadzenie ewidencji szczegółowej.
 • Zarządzanie lokalami użytkowymi znajdującymi się w zasobie gminy.
 • Gospodarowanie zasobem mienia komunalnego, w tym ewidencji nieruchomości, umów dotyczących oddania w wieczyste użytkowanie, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę, trwały zarząd, użyczenie.
 • Prowadzenie rejestrów i kartotek dzierżawców, najemców i użytkowników wieczystych.
 • Prowadzenie ewidencji:
  • mienia komunalnego,
  • nazw ulic i placów,
  • numeracji porządkowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa.
 • Wykonywanie prawa pierwokupu.
 • Zlecanie wycen nieruchomości.
 • Zbywanie lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntami.
 • Prowadzenie innych spraw z zakresu gospodarki gruntami.
 • Ustalanie cen wywoławczych za grunty, budynki, lokale i urządzenia przeznaczone do zbycia.
 • Organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie, wynajem i dzierżawę gruntów i lokali.
 • Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam na gruntach gminnych – przyjmowanie wniosków lokalizacji reklam, rozpatrywanie, zawieranie umów dzierżawy.
 • Nadzór i opieka nad miejscami pamięci, tablicami i pomnikami.
 • Zarządzanie i nadzór nad targowiskiem miejskim.
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej samorządu mieszkańców miasta Mikstat

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych

Joanna Matys

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 133 Pokój nr 14, I piętro

e-mail: jmatys@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Zlecanie sporządzania dokumentów planistycznych miasta i gminy:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • aktualizacji studium i planów miejscowych.
 • Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a w szczególności:
  • prowadzenie rejestrów planów miejscowych,
  • przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę planu,
  • przygotowywanie materiałów do opracowywania dokumentów planistycznych.
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o funkcji – przeznaczeniu terenów w m.p.z.p..
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i prowadzeniem prac inwestycyjnych na terenach objętych ochroną konserwatorską.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji naliczających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
 • Określanie udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz wydawanie decyzji w sprawie ustalania opłat adiacenckich.
 • Organizowanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie przyjętych w uchwale budżetowej zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym:
  • przygotowanie dokumentów przetargowych w tym, m.in. projektów: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów, ogłoszeń, zarządzeń o powołaniu komisji przetargowej,
  • udział w pracach komisji przetargowych, prowadzenie obsługi administracyjnej komisji, dokumentowanie prowadzonych postępowań.

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Małgorzata Golicka

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 132 – Budynek B, pokój nr. 20

e-mail: mgolicka@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego od osób fizycznych i prawnych.
 • Prowadzenie wymiaru i księgowości analitycznej podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.
 • Prowadzenie czynności w zakresie egzekucji należności z tytułu podatku od środków transportowych.
 • Prowadzenie ewidencji podmiotów oraz kontrola terminowego składania deklaracji podatkowych.
 • Dokonywanie wezwań do złożenia deklaracji w sprawach podatków.
 • Wprowadzanie i aktualizacja zmian geodezyjnych na nieruchomościach podatników.
 • Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów należnych podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 • Uzgadnianie bieżące przypisów i odpisów podatków z księgowością podatkową.
 • Przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących wymiaru podatków.
 • Rozpatrywanie i opracowywanie wniosków i odwołań od wydanych przez organ podatkowy decyzji.
 • Sporządzanie sprawozdań kwartalnych o skutkach obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulgach i zwolnieniach dotyczących podatków oraz w zakresie podatku od środków transportowych zaległości podatkowych.
 • Opracowywanie wniosków, wydawanie decyzji oraz sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.
 • Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu i wielkości gruntów rolnych.
 • Dokonywanie czynności kontrolnych na nieruchomościach podatników w zakresie zgodności deklarowanych danych ze stanem faktycznym.
 • Wydawanie zezwoleń na wykreślenie długu hipotecznego.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie podatków.

Stanowiska ds. księgowości podatkowej i obsługi kasowej

Magdalena Walaszczyk, Anna Piaskowska

Tel./fax 62/731 00 43 wew. 130 (Walszczyk) wew. 118 (Piaskowska)  – Budynek B, pokój nr. 19

e-mail: apiaskowska@mikstat.pl; mwalaszczyk@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie księgowości podatkowej, podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych i prawnych.
 • Rozliczanie wpływów łącznego zobowiązania pieniężnego.
 • Rozpisywanie wyciągów bankowych w zakresie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 • Rozliczanie i kontrola rachunkowa sołtysów, zainkasowanych opłat oraz przekazywanie danych do obliczania wynagrodzenia dla tych inkasentów.
 • Sporządzanie w obowiązujących terminach sprawozdawczości dotyczącej podatków.
 • Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej poprzez wystawianie upomnień a następnie tytułów egzekucyjnych podatków, w tym także prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 • Zabezpieczenie zaległości podatkowych poprzez urządzenie hipoteki na nieruchomości oraz prowadzenie rejestru podatników z wpisem hipotecznym.
 • Rozpatrywanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji na umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty poszczególnych należności podatkowych.
 • Dokonywanie regularnej weryfikacji dłużników z danymi z ksiąg rachunkowych.
 • Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu nadpłat, przerachowań w zakresie przedmiotowych podatków.
 • Przygotowywanie postępowania do udzielenia ulgi przez Urzędy Skarbowe.
 • Przygotowywanie sprawozdawczości odnośnie skutków w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz sprawozdawczości odnośnie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w przedmiotowych podatkach.
 • Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd, tj:
  • przyjmowanie wpłat do kasy dochodów budżetu oraz ewentualnych zwrotów oraz odprowadzanie ich na rachunek bankowy,
  • pobieranie gotówki i jej wypłata na podstawie zatwierdzonych dowodów źródłowych,
  • sporządzanie raportów kasowych, odrębnie dla Urzędu oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Stanowiska ds. księgowości budżetowej

Tel./fax (62) 731 00 43

Michalina Domagała

Katarzyna Klepacz

Mirosława Kałkus

Wioletta Pawlak

Monika Pierzycka

Katarzyna Matuszak


Skip to content