Struktura organizacyjna

Stanowiska

KIEROWNICTWO URZ臉DU MIASTA I GMINY MIKSTAT

SEKRETARZ MIASTA I GMINY – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Danuta Kami艅ska

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 111 鈥 Pok贸j Nr 3

e-mail: sekretarz@mikstat.pl

Zakres zada艅 i obowi膮zk贸w:

 • Kierowanie prac膮 Urz臋du w przypadku nieobecno艣ci Burmistrza w ramach udzielonych upowa偶nie艅.
 • Wykonywanie zada艅 pe艂nomocnika ds. ochrony danych osobowych.
 • Zg艂aszanie wniosk贸w Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych celem rejestracji zbior贸w oraz zmian danych.
 • Prowadzenie rejestru zbior贸w danych osobowych.
 • Prowadzenie ewidencji os贸b zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
 • Sprawowanie nadzoru nad organizacj膮 pracy, przestrzeganiem wewn臋trznego porz膮dku pracy, prawid艂owym wykonywaniem czynno艣ci kancelaryjnych i obiegiem informacji.
 • Nadzorowanie przestrzegania prawa przy za艂atwianiu spraw w post臋powaniu administracyjnym.
 • Koordynowanie wykonywania zada艅 wynikaj膮cych z akt贸w prawnych organ贸w gminy.
 • Wykonywanie zada艅 zwi膮zanych z wyborami, w szczeg贸lno艣ci nadzorowanie i koordynowanie prac zwi膮zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wybor贸w i referend贸w od strony technicznej i organizacyjnej.
 • Przygotowywanie projekt贸w zarz膮dze艅 wewn臋trznych, dotycz膮cych organizacji pracy Urz臋du.
 • Nadzorowanie i za艂atwianie skarg i wniosk贸w oraz prowadzenie centralnego rejestru tych skarg.
 • Nadz贸r nad prowadzeniem spraw kadrowych w Urz臋dzie.
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkole艅, doskonalenia i kszta艂cenia pracownik贸w urz臋du, w tym ewidencji szkole艅.
 • Wykonywanie wszelkich czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, niezastrze偶onych dla Przewodnicz膮cego Rady.
 • Nadz贸r nad przeprowadzaniem s艂u偶by przygotowawczej pracownik贸w.
 • Prowadzenie centralnego rejestru upowa偶nie艅 i pe艂nomocnictw.
 • Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Dekretowanie korespondencji niezadekretowanej przez Burmistrza.
 • Nadzorowanie prac zwi膮zanych z przeprowadzaniem przez komisj臋 inwentaryzacyjn膮 spis贸w z natury sk艂adnik贸w maj膮tkowych.
 • Nadz贸r nad prowadzeniem spraw zwi膮zanych z ubezpieczeniem mienia.
 • Nadzorowanie spraw zwi膮zanych z kasacj膮 zu偶ytego sprz臋tu, b臋d膮cego na wyposa偶eniu urz臋du.
 • Opracowywanie zakres贸w czynno艣ci dla kierownik贸w referat贸w.
 • Nadz贸r nad obs艂ug膮 informatyczn膮 oraz BHP Urz臋du, powierzon膮 jednostkom zewn臋trznym,
 • Koordynowanie w ramach Urz臋du, wsp贸艂pracy zagranicznej, spraw pozyskiwania 艣rodk贸w zewn臋trznych, w tym z Unii Europejskiej oraz promocji i kontakt贸w z mediami.
 • Koordynacja i nadz贸r nad pracami remontowymi w Urz臋dzie i zakupem 艣rodk贸w trwa艂ych.
 • Opracowywanie projekt贸w zmian Regulamin贸w oraz innych propozycji dotycz膮cych usprawniania pracy w Urz臋dzie.
 • Wykonywanie zada艅 zwi膮zanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organ贸w gminy oraz wyborami Prezydenta RP.
 • Wykonywanie zada艅 pe艂nomocnika ds. wybor贸w 鈥 urz臋dnika wyborczego.
 • Wykonywanie zada艅 zwi膮zanych z referendum og贸lnokrajowym, referendum lokalnym i konsultacjami spo艂ecznymi.

SKARBNIK MIASTA I GMINY – Kierownik Referatu Finansowego

Teresa Michalak

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 116 鈥 Pok贸j Nr 15, Budynek B

e-mail: skarbnik@mikstat.pl

Zakres zada艅 i obowi膮zk贸w:

 • Prowadzenie rachunkowo艣ci zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami i zasadami, polegaj膮ce zw艂aszcza na:
  • zorganizowaniu sporz膮dzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokument贸w w spos贸b zapewniaj膮cy sporz膮dzanie prawid艂owej sprawozdawczo艣ci finansowej,
  • bie偶膮cym i prawid艂owym prowadzeniu ksi臋gowo艣ci oraz sprawozdawczo艣ci finansowej w spos贸b umo偶liwiaj膮cy terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  • nadzorowaniu ca艂okszta艂tu prac z zakresu rachunkowo艣ci wykonywanych przez poszczeg贸lne kom贸rki organizacyjne oraz jednostki nie bilansuj膮ce si臋 samodzielnie.
 • Wykonywanie dyspozycji 艣rodkami pieni臋偶nymi.
 • Kontrasygnowanie czynno艣ci prawnych powoduj膮cych powstanie zobowi膮za艅 pieni臋偶nych.
 • Przygotowywanie okresowych analiz, sprawozda艅 ocen i bie偶膮cych informacji o sytuacji finansowej gminy.
 • Dokonywanie w zakresie powierzonych obowi膮zk贸w wst臋pnej kontroli zgodno艣ci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym (bud偶etem).
 • Dokonywanie wst臋pnej kontroli kompletno艣ci i rzetelno艣ci dokument贸w dotycz膮cych operacji gospodarczych i finansowych.
 • Dokonywanie kontroli kasy.
 • Nadz贸r nad przeprowadzaniem kontroli podatkowej u podatnik贸w podatku od nieruchomo艣ci
 • Opracowywanie projekt贸w przepis贸w wewn臋trznych dotycz膮cych zapewnienia prawid艂owo艣ci gospodarki finansowej oraz ewidencji ksi臋gowej, kalkulacji koszt贸w i sprawozdawczo艣ci finansowej.
 • Nadzorowanie i koordynowanie wykonania zada艅 finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy.
 • Opracowywanie projektu bud偶etu Gminy we wsp贸艂pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracownikami Urz臋du.
 • Prowadzenie okresowych kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki finansowej.
 • Prowadzenie ksi臋gowo艣ci i ewidencji maj膮tku gminy.
 • Sprawowanie kontroli nad realizacj膮 ustawy o zam贸wieniach publicznych.

Samodzielne stanowisko ds. le艣nictwa:

Rafa艂 Stodolski

Tel./fax (62) 731 00 43 wew. 115, pok. Nr 10 e-mail: rstodolski@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Wydawanie zezwole艅 na usuni臋cie drzew lub krzew贸w z terenu nieruchomo艣ci,
 • Wymierzanie kar pieni臋偶nych za samowolne usuwanie drzew lub krzew贸w,
 • Sta艂y nadz贸r nad ca艂o艣ci膮 spraw zwi膮zanych z prowadzeniem gospodarki le艣nej w lesie komunalnym,
 • Realizacja zada艅 zawartych w Planie Urz膮dzania Lasu,
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z gospodark膮 le艣n膮 oraz zadrzewie艅 i zalesie艅 na terenie miasta i gminy,
 • Nadz贸r nad spedycj膮 i wydawaniem pozyskanych sortyment贸w drzewnych,
 • Zarz膮dzanie i nadz贸r nad piel臋gnacj膮 i utrzymaniem zieleni miejskiej i ma艂ej architektury,
 • Prowadzenie spraw z zakresu 艂owiectwa i ochrony zwierzyny 艂ownej,
 • Wydawanie zezwole艅 na utrzymanie ps贸w rasy uznanej za agresywn膮,
 • Przekazywanie wy艂apanych bezdomnych zwierz膮t do schroniska,
 • Wsp贸艂praca z pa艅stwowymi s艂u偶bami weterynaryjnymi,

Samodzielne stanowisko ds. promocji, kultury i sportu

Przemys艂aw Klimek

Tel./fax (62) 731 00 43 wew. 115, pok. nr. 4, e-mail: pklimek@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie zada艅 z zakresu promocji miasta i gminy,
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych ze wsp贸艂prac膮 z mediami,
 • Prowadzenie polityki informacyjnej miasta i gminy,
 • Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dzia艂alno艣ci instytucji upowszechniania kultury i sztuki, w tym nad funkcjonowaniem Biblioteki i Miejsko-Gminnego O艣rodka Kultury,
 • Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,
 • Nadz贸r nad obiektami sportowymi,
 • Wsp贸艂praca z organizacjami po偶ytku publicznego, spo艂ecznymi i stowarzyszeniami,
 • Przygotowywanie um贸w na dofinansowanie z bud偶etu miasta dzia艂alno艣ci stowarzysze艅 i innych jednostek organizacyjnych.

RADCA PRAWNY

Michalina Witkowska

Tel./fax (62) 731 00 43 wew. 135, e-mail: mwitkowska@mikstat.pl

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

 

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych

Elwira Sztukowska

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 125 鈥 Pok贸j Nr 13, I pi臋tro

e-mail: esztukowska@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie spraw osobowych pracownik贸w Urz臋du oraz kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji w sprawach zwi膮zanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownik贸w.
 • Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracownik贸w Urz臋du.
 • Planowanie i analiza wykorzystania urlop贸w zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownik贸w Urz臋du.
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracownik贸w.
 • Aktualizacja zakres贸w czynno艣ci pracownik贸w Urz臋du i kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Organizowanie praktyk zawodowych uczni贸w, student贸w i absolwent贸w.
 • Prowadzenie dzia艂alno艣ci socjalnej na rzecz pracownik贸w Urz臋du.
 • Przygotowywanie i przedk艂adanie wniosk贸w pracownik贸w Urz臋du oraz emeryt贸w i rencist贸w celem wydania opinii przez komisj臋 socjaln膮.
 • Sporz膮dzanie dokument贸w zwi膮zanych z wypadkami i odszkodowaniami dla pracownik贸w Urz臋du.
 • Gospodarowanie 艣rodkami trwa艂ymi i wyposa偶eniem Urz臋du, w tym prowadzenie konserwacji i remont贸w sprz臋tu i wyposa偶enia biurowego.
 • Zaopatrzenie w materia艂y biurowe i 艣rodki czysto艣ci.
 • Zapewnienie ochrony budynk贸w administracyjnych Urz臋du przed kradzie偶膮 i po偶arem.
 • Zapewnienie w艂a艣ciwych warunk贸w BHP i ochrony przeciw po偶arowej w Urz臋dzie.
 • Wsp贸艂praca z Urz臋dem Pracy w zakresie zatrudniania i przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz organizowania rob贸t publicznych i prac interwencyjnych.
 • Przygotowywanie wniosk贸w do Powiatowego Urz臋du Pracy o odbycie sta偶u przez absolwent贸w.
 • Sk艂adanie deklaracji i informacji do Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
 • Przygotowywanie dokumentacji i materia艂贸w do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze (poza jednostkami organizacyjnymi).
 • Wsp贸艂dzia艂anie ze s艂u偶b膮 zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
 • Przygotowywanie wniosk贸w emerytalno-rentowych dla pracownik贸w Urz臋du i kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych.

Stanowisko ds. o艣wiaty i spraw spo艂ecznych

El偶bieta Gorowij

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 120 鈥 Pok贸j Nr 9, I pi臋tro

e-mail: egorowij@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Zapewnienie w艂a艣ciwych warunk贸w dzia艂ania plac贸wkom o艣wiatowym, dla kt贸rych gmina jest organem prowadz膮cym, w tym bezpiecznych i higienicznych warunk贸w nauki, wychowania i realizacji zada艅 statutowych.
 • Podejmowanie dzia艂a艅 w zakresie organizacji bezp艂atnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu koszt贸w przejazdu dla dzieci i m艂odzie偶y szkolnej.
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepis贸w dotycz膮cych organizacji pracy plac贸wek o艣wiatowych.
 • Wykonywanie zalece艅 kuratorium wynikaj膮cych z nadzoru pedagogicznego.
 • Opracowywanie regulaminu konkursu oraz jego przeprowadzenie na stanowiska dyrektor贸w o艣wiatowych, kulturalnych i sportowych gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu zak艂adania, przekszta艂cania i likwidacji szk贸艂 i przedszkoli.
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z nadaniem imienia szkole.
 • Przedk艂adanie Burmistrzowi do zatwierdzenia rocznego arkusza organizacyjnego szk贸艂 i przedszkoli.
 • Wydawanie zezwole艅 w zakresie indywidualnego nauczania ucznia.
 • Przedk艂adanie propozycji op艂at za 艣wiadczenia w przedszkolach i 艣wietlicach.
 • Sprawowanie nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 艣wietlic 艣rodowiskowych.
 • Nadzorowanie spraw z zakresu opieki spo艂ecznej i ochrony zdrowia,
 • Rozpatrywanie i wydawanie decyzji dotycz膮cych stypendi贸w i zasi艂k贸w szkolnych.
 • Rozpatrywanie wniosk贸w dotycz膮cych zwrotu koszt贸w kszta艂cenia m艂odocianych pracownik贸w.
 • Wykonywanie zada艅 pe艂nomocnika ds. rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych.
 • Prowadzenie obs艂ugi kancelaryjno-technicznej samorz膮du mieszka艅c贸w wsi Przedbor贸w.

Stanowisko ds. dowod贸w osobistych, ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zarz膮dzania kryzysowego i obrony cywilnej

Monika Tu艂acz

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 131 鈥 Pok贸j Nr 7

e-mail: mtulacz@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej i realizacja innych zada艅 wynikaj膮cych z przepis贸w prawa w tym zakresie.
 • Wydawanie i cofanie zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych oraz prowadzenie rejestr贸w z tym zwi膮zanych.
 • Ustalanie czasu pracy plac贸wek handlowych, gastronomicznych i us艂ugowych 鈥 przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 w tym zakresie.
 • Wydawanie zezwole艅 na wykonywanie regularnych przewoz贸w os贸b w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy.
 • Opracowanie i aktualizacja dokumentacji akcji kurierskiej oraz prowadzenie spraw zwi膮zanych z jej przeprowadzeniem.
 • Prowadzenie spraw z zakresu 艣wiadcze艅 na rzecz obrony.
 • Organizowanie s艂u偶by sta艂ego dy偶uru, opracowanie dokumentacji w tym zakresie.
 • Opracowanie i bie偶膮ca aktualizacja plan贸w obrony cywilnej dla miasta i gminy.
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji terenowej formacji OC.
 • Planowanie, realizacja szkole艅 i 膰wicze艅 w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludno艣ci.
 • Udzia艂 w przygotowaniu i zapewnieniu dzia艂ania system贸w powszechnego ostrzegania i alarmowania.
 • Opracowanie plan贸w ewakuacji na wypadek zagro偶enia.
 • Opracowanie planu reagowania kryzysowego miasta i gminy.
 • Organizowanie i zapewnienie funkcjonowania gminnego zespo艂u zarz膮dzania kryzysowego.
 • Opracowanie planu ochrony Urz臋du oraz nadzorowanie jego realizacji.
 • Prowadzenie ca艂o艣ci spraw dotycz膮cych ochrony po偶arowej zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 jednostek OSP na terenie miasta i gminy Mikstat, w tym przygotowywanie um贸w 鈥搝lece艅 z kierowcami OSP.
 • Utrzymanie, wyposa偶enie i zapewnienie gotowo艣ci bojowej OSP.
 • Prowadzenie obs艂ugi kancelaryjno-technicznej samorz膮du mieszka艅c贸w wsi Kaliszkowice O艂obockie.
 • Przyjmowanie wniosk贸w o wydanie i wydawanie dowod贸w osobistych.
 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencji wydawanych i uniewa偶nionych dowod贸w osobistych.
 • Archiwum.

Stanowisko ds. obs艂ugi sekretariatu urz臋du

Magdalena Jakubowska

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 110 鈥 Pok贸j Nr 1

e-mail: umig@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie sekretariatu Burmistrza i Sekretarza Miasta i Gminy.
 • Organizacja obiegu dokument贸w 鈥 przyjmowanie, rozdzia艂 i wysy艂ka korespondencji.
 • Organizacja przyj臋膰 interesant贸w.
 • Prowadzenie biblioteki urz臋dowej i kancelarii og贸lnej.
 • Prowadzenie zbior贸w przepis贸w prawnych powszechnie obowi膮zuj膮cych i przepis贸w prawa miejscowego, stanowionych przez Rad臋 Miejsk膮 oraz udost臋pnianie ich obywatelom do powszechnego wgl膮du w siedzibie Urz臋du.
 • Prowadzenie tablic informacyjnych i og艂osze艅 na terenie Urz臋du i gminy.
 • Prowadzenie obs艂ugi kancelaryjno-technicznej samorz膮du mieszka艅c贸w wsi Komor贸w.

URZ膭D STANU CYWILNEGO

Kierownik Urz臋du Stanu Cywilnego

Halina Zadka

Tel./fax: /62/ 731 00 43 wew. 128 鈥 Pok贸j Nr 6

e-mail: hzadka@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Rejestracji stanu cywilnego w zakresie urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w.
 • Transkrypcji i odtwarzania akt贸w stanu cywilnego.
 • Uzupe艂niania i nanoszenia zmian celem aktualizacji akt stanu cywilnego.
 • Przyjmowanie o艣wiadcze艅 o wst膮pieniu w zwi膮zek ma艂偶e艅ski.
 • Przyjmowanie o艣wiadcze艅 woli wynikaj膮cych z prawa o aktach stanu cywilnego i Kodeksu Rodzinnego i Opieku艅czego.
 • Wydawanie odpis贸w z ksi膮g stanu cywilnego.
 • Wydawanie zezwole艅 i za艣wiadcze艅 wynikaj膮cych z przepis贸w prawa o aktach stanu cywilnego.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych maj膮cych wp艂ywa na tre艣膰 aktu.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk.
 • Przygotowywanie wniosk贸w o nadanie medali 鈥瀂a d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie鈥.
 • Wykonywanie innych czynno艣ci z zakresu rejestracji stanu cywilnego wynikaj膮cych z przepis贸w prawa o aktach stanu cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opieku艅czego, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepis贸w prawa.
 • Prowadzenie uroczysto艣ci wst膮pienia w zwi膮zek ma艂偶e艅ski.
 • Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludno艣ci.
 • Prowadzenie ca艂o艣ci spraw zwi膮zanych z ewidencj膮 ludno艣ci w rejestrze elektronicznym dotycz膮cych zameldowa艅, wymeldowa艅, urodze艅, zgon贸w, ma艂偶e艅stw itp. obywateli polskich i cudzoziemc贸w.
 • Udzielanie informacji osobowych i adresowych na wniosek uprawnionych, zainteresowanych.
 • Prowadzenie post臋powania w sprawach zameldowa艅 i wymeldowa艅 na wniosek stron lub z urz臋du oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji administracyjnych.
 • Wydawanie po艣wiadcze艅 dotycz膮cych zameldowania mieszka艅c贸w.
 • Prowadzenie rejestru wyborc贸w, sporz膮dzanie spisu wyborc贸w.
 • Przygotowanie wykazu os贸b do cel贸w kwalifikacji wojskowej.
 • Wykonywanie zada艅 Pe艂nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urz臋dzie
 • Prowadzenie obs艂ugi kancelaryjno-technicznej samorz膮du wsi Mikstat-Pustkowie
 • Pe艂nienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, PRZESTRZENNEJ I OCHRONY 艢RODOWISKA

Kierownik Referatu IGP

Tomasz Maciejewski

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 125 鈥 Pok贸j Nr 13, I pi臋tro

e-mail: tmaciejewski@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Kierowanie i nadzorowanie nad prawid艂owym funkcjonowaniem Referatu w celu zapewnienia nale偶ytego wykonywania powierzonych zada艅,
 • Organizacja pracy i nadz贸r nad pracownikami zatrudnionymi w ramach rob贸t publicznych, prac interwencyjnych prac spo艂ecznie 鈥 u偶ytecznych, skierowanych przez s膮d oraz PUP,
 • Rozliczanie z wykonywanych prac spo艂ecznie u偶ytecznych z Powiatowym Urz臋dem Pracy oraz S膮dem RejonowymPlanowanie i realizacja remont贸w komunalnych budynk贸w mieszkalnych.
 • Sporz膮dzanie wieloletnich plan贸w gospodarowania zasobem gminy,
 • Prowadzenie i koordynacja dzia艂a艅 dotycz膮cych strategii rozwoju miasta i gminy

a ponadto prowadzi sprawy z zakresu:

 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z obs艂ug膮 Rady Miejskiej i jej komisji, w tym sporz膮dzanie protoko艂贸w stanowi膮cych urz臋dowy zapis przebiegu obrad Rady i Komisji Rady.
 • Przygotowywanie dyspozycji dla kierownik贸w zainteresowanych referat贸w dotycz膮cych realizacji uchwa艂 Rady 鈥 odpowiednio do zakresu ich dzia艂ania.
 • Przedk艂adanie uchwa艂 rady oraz zarz膮dze艅 Burmistrza Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 鈥 odpowiednio do w艂a艣ciwo艣ci organ贸w nadzoru.
 • Przygotowywanie wybor贸w 艂awnik贸w do s膮d贸w rejonowych i okr臋gowych.
 • Organizowanie szkole艅 dla radnych Rady Miejskiej.
 • Prowadzenie spraw reklamacyjnych radnych.
 • Organizowanie zebra艅 wiejskich oraz prowadzenie dokumentacji samorz膮d贸w wiejskich i miasta Mikstat.
 • Prowadzenie rejestr贸w uchwa艂, opinii Rady i jej organ贸w.
 • Prowadzenie rejestru wniosk贸w i interpelacji.

Zast臋pca kierownika referatu IGP

S艂awomir Czemplik

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 122 鈥 Pok贸j Nr 11, I pi臋tro

Zakres prowadzonych spraw:

 • Zast臋powanie Kierownika Referatu,
 • Gospodarowanie zasobami wodnymi s艂u偶膮cymi zaspakajaniu potrzeb ludno艣ci, gospodarki oraz ochronie w贸d,
 • Nadz贸r nad ca艂o艣ci膮 spraw w zakresie zaopatrzenia w wod臋 i odprowadzenia 艣ciek贸w na terenie gminy,
 • Opracowywanie taryf i plan贸w rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodno-kanalizacyjnych oraz sieci wodno 鈥 kanalizacyjnych,
 • Przygotowywanie postanowie艅 i decyzji wynikaj膮cych z ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami dotycz膮cych opiniowania projekt贸w podzia艂u oraz rozgranicze艅 nieruchomo艣ci,
 • Prowadzenie czynno艣ci w zakresie egzekucji nale偶no艣ci zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa,
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej szczeg贸艂owej w programie WIP z tytu艂u op艂at za odprowadzanie 艣ciek贸w opadowych i w贸d roztopowych,
 • Prowadzenie i koordynacja dzia艂a艅 dotycz膮cych realizacji program贸w rozwoju miasta i gminy.
 • Wsp贸艂dzia艂anie w przygotowywaniu wniosk贸w na pozyskanie 艣rodk贸w pozabud偶etowych z program贸w zewn臋trznych.

Maria Piszcza艂ka – stanowisko ds. inwestycji

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 127 鈥 Pok贸j nr 10, I pi臋tro

e-mail: mpiszczalka@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Koordynowanie dzia艂a艅 w zakresie opracowywania miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego.
 • Opracowywanie rocznych i wieloletnich plan贸w inwestycyjnych i remontowych.
 • Nadz贸r nad przygotowaniem dokumentacji projektowej planowanych inwestycji, jej prowadzenie, uzgadnianie, odbi贸r oraz wyst臋powanie o wydanie decyzji pozwolenia na budow臋.
 • Organizowanie i kierowanie procesami budowlanymi zwi膮zanymi z realizacj膮 zada艅 inwestycyjnych i remontowych przyj臋tych w uchwale bud偶etowej do realizacji:
  • zg艂aszanie rozpocz臋cia i zako艅czenia rob贸t budowlanych w艂a艣ciwym organom,
  • przekazywanie plac贸w budowy wykonawcom,
  • prowadzenie proces贸w przygotowania inwestycji gminnych i remont贸w oraz nadzorowanie realizacji podpisanych um贸w,
  • nadz贸r nad realizacj膮 w zakresie zgodno艣ci z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  • nadz贸r nad wykonywaniem obowi膮zk贸w przez inspektora nadzoru budowlanego nie b臋d膮cego pracownikiem referatu,
  • organizacja i uczestnictwo w odbiorach etapowych i ko艅cowych realizowanych zada艅,
  • rozliczanie wsp贸lnie z Referatem Finansowym koszt贸w realizowanych zada艅,
  • przygotowywanie dokumentacji zrealizowanych obiekt贸w budowlanych i przekazanych do eksploatacji,
  • udzia艂 w przegl膮dach gwarancyjnych.
 • Wsp贸艂dzia艂anie z organami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej w zakresie nadzoru urbanistyczno-budowlanego i architektonicznego.
 • Koordynowanie i nadz贸r nad przygotowywaniem wniosk贸w na pozyskanie 艣rodk贸w pozabud偶etowych z program贸w zewn臋trznych.

Stanowisko ds. utrzymania dr贸g i rolnictwa

艁ukasz Fabrowski

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 127 Pok贸j nr 10, I pi臋tro

e-mail: lfabrowski@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Regulowanie stan贸w prawnych dr贸g gminnych.
 • Wsp贸艂dzia艂anie z innymi zarz膮dcami dr贸g na terenie miasta i gminy w ich prawid艂owym utrzymaniu oraz ustaleniu zasad organizacji ruchu.
 • Orzekanie o przywr贸ceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej w razie jego naruszenia.
 • Wykonywanie zada艅 zarz膮dcy dr贸g gminnych okre艣lonych w przepisach o drogach publicznych, takich jak:
  • opracowywanie plan贸w rozwoju sieci drogowej,
  • utrzymanie nawierzchni, chodnik贸w, obiekt贸w in偶ynierskich, urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych ruch i innych urz膮dze艅 zwi膮zanych z drog膮,
  • realizacja zada艅 w zakresie in偶ynierii ruchu,
  • koordynacja rob贸t drogowych,
  • wydawanie zezwole艅 na zaj臋cie pasa drogowego oraz pobieranie op艂at i kar pieni臋偶nych,
  • prowadzenie ewidencji dr贸g,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dr贸g,
  • zlecanie wykonywania rob贸t interwencyjnych, zwi膮zanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem,
  • wprowadzanie ogranicze艅 b膮d藕 zamykanie dr贸g dla ruchu oraz wyznaczanie objazd贸w,
  • utrzymanie i piel臋gnacja zieleni w pasie drogowym,
  • w艂a艣ciwe oznakowanie dr贸g i ulic na terenie miasta i gminy,
 • Utrzymanie czysto艣ci i porz膮dku na drogach publicznych nale偶膮cych do gminy, w tym:
  • oczyszczanie pasa drogowego z nagromadzonych osad贸w,
  • utrzymania zimowego dr贸g,
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z o艣wietleniem ulicznym i drogowym,
 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, a w szczeg贸lno艣ci z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i melioracji oraz wsp贸艂dzia艂anie z innymi jednostkami w zakresie ich realizacji,
 • Wsp贸艂dzia艂anie ze stanowiskiem ds. ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zarz膮dzania kryzysowego i obrony cywilnej w przygotowaniu plan贸w ochrony przed powodzi膮 oraz susz膮.
 • Wsp贸艂praca ze s艂u偶bami doradczymi w zakresie upowszechniania i wdra偶ania post臋pu w rolnictwie.
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych ze zg艂aszaniem chor贸b, szkodnik贸w i chwast贸w oraz kl臋sk 偶ywio艂owych 鈥 przyznawanie zasi艂k贸w w艂a艣cicielom grunt贸w rolnych, kt贸rzy w wyniku ich wyst臋powania ponie艣li straty materialne.
 • Sporz膮dzanie statystyki rolniczej i udzia艂 w pracach dotycz膮cych spis贸w rolnych,
 • Wsp贸艂praca z organizacjami rolniczymi.
 • Przyjmowanie i przekazywanie zg艂osze艅 o podejrzeniu choroby zaka藕nej zwierz膮t i spraw z zakresu zwalczania zara藕liwych chor贸b zwierz臋cych.
 • Wsp贸艂praca z pa艅stwowymi s艂u偶bami weterynaryjnymi.
 • Prowadzenie spraw z zakresu nasiennictwa i ochrony ro艣lin oraz wsp贸艂praca w tym zakresie z w艂a艣ciwymi s艂u偶bami.
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z zaopatrzeniem urz臋du w wod臋, energi臋 elektryczn膮, odprowadzenie 艣ciek贸w i paliwa gazowe.
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji technicznych w budynkach urz臋du oraz w艂a艣ciwego stanu technicznego tych budynk贸w,
 • Prowadzenie spraw samorz膮d贸w wiejskich z uwzgl臋dnieniem funduszu so艂eckiego,
 • Wsp贸艂dzia艂anie w przygotowywaniu wniosk贸w na pozyskanie 艣rodk贸w pozabud偶etowych z program贸w zewn臋trznych.
 • Prowadzenie obs艂ugi kancelaryjno-technicznej samorz膮du mieszka艅c贸w wsi Kaliszkowice Kaliskie.

Stanowisko ds. ochrony 艣rodowiska

Genowefa H膮dzel

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 133 Pok贸j nr 14, I pi臋tro
email : mbystra@mikstat.pl

W zakresie zada艅 stanowiska ds. ochrony 艣rodowiska:

 • Przeprowadzanie post臋powania w sprawie oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko przed wydaniem decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowanie decyzji,
 • Zlecanie opracowania gminnych program贸w ochrony 艣rodowiska i realizacja ich zapis贸w,
 • Prowadzenie rejestr贸w w zakresie wydawanych decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach, ustawy prawo geologiczne i g贸rnicze oraz szamb i przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w,
 • Naliczanie op艂at za gospodarcze korzystanie ze 艣rodowiska,
 • Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepis贸w o ochronie 艣rodowiska w zakresie obj臋tym w艂a艣ciwo艣ci膮 Burmistrza,
 • Udost臋pnianie informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, znajduj膮cych si臋 w posiadaniu i kompetencji Burmistrza,
 • Zbieranie informacji dotycz膮cych miejsca ilo艣ci i rodzaju wyrob贸w zawieraj膮cych azbest,
 • Uzgadnianie wniosk贸w o udzielenie koncesji na dzia艂alno艣膰 g贸rnicz膮 zgodnie z zapisami ustawy Prawo geologiczne i g贸rnicze,
 • Wsp贸艂dzia艂anie w przygotowywaniu wniosk贸w na pozyskanie 艣rodk贸w pozabud偶etowych z program贸w zewn臋trznych.
 • Realizowanie program贸w z zakresu ochrony 艣rodowiska., oczyszczania 艣ciek贸w, gospodarki niskoemisyjnej.

Monika Piechocka

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 121 Pok贸j nr 10, I pi臋tro
e-mail: mpiechocka@mikstat.pl

W zakresie zada艅 stanowiska ds. gospodarki odpadami:

 • Realizacja obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa dotycz膮cych funkcjonowania systemu odbierania odpad贸w komunalnych oraz regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy,
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpad贸w komunalnych na terenie gminy,
 • Obs艂uga systemu informatycznego odbioru odpad贸w komunalnych, w tym sta艂a aktualizacja bazy danych gminnego rejestru w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci obj臋tych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z naliczaniem op艂at za odbi贸r odpad贸w komunalnych,
 • Opiniowanie program贸w gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • Opracowywanie projekt贸w uchwa艂 , regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminie,
 • Przygotowywanie oraz przedk艂adanie odpowiednim organom sprawozda艅 i informacji dotycz膮cych gospodarki odpadami oraz innych sprawozda艅 przewidzianych przepisami prawa obejmuj膮cych zagadnienia dotycz膮ce stanowiska,
 • Prowadzenie rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbioru odpad贸w komunalnych,
 • Wsp贸艂dzia艂anie w przygotowywaniu wniosk贸w na pozyskanie 艣rodk贸w pozabud偶etowych z program贸w zewn臋trznych.

 

Stanowisko ds. mienia komunalnego

Marta Dzia艂ak – zast臋pstwo Natalia Nowak

Tel./fax: 62/731 00 wew. 133 Pok贸j nr 14, I pi臋tro

e-mail: mdzialak@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z gospodark膮 lokalami stanowi膮cymi mieszkaniowy zas贸b miasta i gminy, w tym: przydzia艂 lokali mieszkalnych, przygotowywanie projekt贸w um贸w najmu lokali mieszkalnych i u偶ytkowych oraz prowadzenie ewidencji szczeg贸艂owej.
 • Zarz膮dzanie lokalami u偶ytkowymi znajduj膮cymi si臋 w zasobie gminy.
 • Gospodarowanie zasobem mienia komunalnego, w tym ewidencji nieruchomo艣ci, um贸w dotycz膮cych oddania w wieczyste u偶ytkowanie, oddanie w u偶ytkowanie, najem, dzier偶aw臋, trwa艂y zarz膮d, u偶yczenie.
 • Prowadzenie rejestr贸w i kartotek dzier偶awc贸w, najemc贸w i u偶ytkownik贸w wieczystych.
 • Prowadzenie ewidencji:
  • mienia komunalnego,
  • nazw ulic i plac贸w,
  • numeracji porz膮dkowej.
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z komunalizacj膮 mienia Skarbu Pa艅stwa.
 • Wykonywanie prawa pierwokupu.
 • Zlecanie wycen nieruchomo艣ci.
 • Zbywanie lokali mieszkalnych i u偶ytkowych wraz z gruntami.
 • Prowadzenie innych spraw z zakresu gospodarki gruntami.
 • Ustalanie cen wywo艂awczych za grunty, budynki, lokale i urz膮dzenia przeznaczone do zbycia.
 • Organizowanie i przeprowadzanie przetarg贸w na zbycie, wynajem i dzier偶aw臋 grunt贸w i lokali.
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z wyw艂aszczeniem nieruchomo艣ci oraz zwrotem wyw艂aszczonych nieruchomo艣ci.
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z ustaleniem nazw miejscowo艣ci, ulic oraz numeracji nieruchomo艣ci.
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z lokalizacj膮 reklam na gruntach gminnych 鈥 przyjmowanie wniosk贸w lokalizacji reklam, rozpatrywanie, zawieranie um贸w dzier偶awy.
 • Nadz贸r i opieka nad miejscami pami臋ci, tablicami i pomnikami.
 • Zarz膮dzanie i nadz贸r nad targowiskiem miejskim.
 • Prowadzenie obs艂ugi kancelaryjno-technicznej samorz膮du mieszka艅c贸w miasta Mikstat

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i zam贸wie艅 publicznych

Joanna Matys

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 133 Pok贸j nr 14, I pi臋tro

e-mail: jmatys@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Zlecanie sporz膮dzania dokument贸w planistycznych miasta i gminy:
  • studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego,
  • aktualizacji studium i plan贸w miejscowych.
 • Realizacja zada艅 gminy wynikaj膮cych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a w szczeg贸lno艣ci:
  • prowadzenie rejestr贸w plan贸w miejscowych,
  • przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosk贸w o sporz膮dzenie lub zmian臋 planu,
  • przygotowywanie materia艂贸w do opracowywania dokument贸w planistycznych.
 • Wydawanie wypis贸w i wyrys贸w z miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego oraz za艣wiadcze艅 o funkcji 鈥 przeznaczeniu teren贸w w m.p.z.p..
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z ustalaniem warunk贸w zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z ochron膮 zabytk贸w i prowadzeniem prac inwestycyjnych na terenach obj臋tych ochron膮 konserwatorsk膮.
 • Prowadzenie spraw dotycz膮cych wydawania decyzji naliczaj膮cych op艂aty z tytu艂u wzrostu warto艣ci nieruchomo艣ci wynikaj膮cych z uchwalenia miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
 • Okre艣lanie udzia艂u w kosztach budowy urz膮dze艅 infrastruktury technicznej oraz wydawanie decyzji w sprawie ustalania op艂at adiacenckich.
 • Organizowanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zam贸wie艅 publicznych na wykonanie przyj臋tych w uchwale bud偶etowej zada艅 inwestycyjnych i remontowych, w tym:
  • przygotowanie dokument贸w przetargowych w tym, m.in. projekt贸w: specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, um贸w, og艂osze艅, zarz膮dze艅 o powo艂aniu komisji przetargowej,
  • udzia艂 w pracach komisji przetargowych, prowadzenie obs艂ugi administracyjnej komisji, dokumentowanie prowadzonych post臋powa艅.

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko ds. wymiaru podatk贸w i op艂at lokalnych

Ma艂gorzata Golicka

Tel./fax: 62/731 00 43 wew. 132 – Budynek B, pok贸j nr. 20

e-mail: mgolicka@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie spraw zwi膮zanych z wymiarem podatku od nieruchomo艣ci, le艣nego, rolnego od os贸b fizycznych i prawnych.
 • Prowadzenie wymiaru i ksi臋gowo艣ci analitycznej podatku od 艣rodk贸w transportowych od os贸b fizycznych i prawnych.
 • Prowadzenie czynno艣ci w zakresie egzekucji nale偶no艣ci z tytu艂u podatku od 艣rodk贸w transportowych.
 • Prowadzenie ewidencji podmiot贸w oraz kontrola terminowego sk艂adania deklaracji podatkowych.
 • Dokonywanie wezwa艅 do z艂o偶enia deklaracji w sprawach podatk贸w.
 • Wprowadzanie i aktualizacja zmian geodezyjnych na nieruchomo艣ciach podatnik贸w.
 • Prowadzenie rejestru przypis贸w i odpis贸w nale偶nych podatk贸w 鈥 rolnego, le艣nego i od nieruchomo艣ci.
 • Uzgadnianie bie偶膮ce przypis贸w i odpis贸w podatk贸w z ksi臋gowo艣ci膮 podatkow膮.
 • Przygotowanie decyzji administracyjnych dotycz膮cych wymiaru podatk贸w.
 • Rozpatrywanie i opracowywanie wniosk贸w i odwo艂a艅 od wydanych przez organ podatkowy decyzji.
 • Sporz膮dzanie sprawozda艅 kwartalnych o skutkach obni偶enia g贸rnych stawek podatk贸w, udzielonych ulgach i zwolnieniach dotycz膮cych podatk贸w oraz w zakresie podatku od 艣rodk贸w transportowych zaleg艂o艣ci podatkowych.
 • Opracowywanie wniosk贸w, wydawanie decyzji oraz sporz膮dzanie sprawozda艅 o udzielonej pomocy publicznej.
 • Wydawanie za艣wiadcze艅 o posiadaniu i wielko艣ci grunt贸w rolnych.
 • Dokonywanie czynno艣ci kontrolnych na nieruchomo艣ciach podatnik贸w w zakresie zgodno艣ci deklarowanych danych ze stanem faktycznym.
 • Wydawanie zezwole艅 na wykre艣lenie d艂ugu hipotecznego.
 • Przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady w zakresie podatk贸w.

Stanowiska ds. ksi臋gowo艣ci podatkowej i obs艂ugi kasowej

Magdalena Walaszczyk, Anna Piaskowska

Tel./fax 62/731 00 43 wew. 130 (Walszczyk) wew. 118 (Piaskowska)聽 鈥 Budynek B, pok贸j nr. 19

e-mail: apiaskowska@mikstat.pl; mwalaszczyk@mikstat.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie ksi臋gowo艣ci podatkowej, podatk贸w: rolnego, le艣nego i od nieruchomo艣ci os贸b fizycznych i prawnych.
 • Rozliczanie wp艂yw贸w 艂膮cznego zobowi膮zania pieni臋偶nego.
 • Rozpisywanie wyci膮g贸w bankowych w zakresie podatk贸w rolnego, le艣nego i od nieruchomo艣ci.
 • Rozliczanie i kontrola rachunkowa so艂tys贸w, zainkasowanych op艂at oraz przekazywanie danych do obliczania wynagrodzenia dla tych inkasent贸w.
 • Sporz膮dzanie w obowi膮zuj膮cych terminach sprawozdawczo艣ci dotycz膮cej podatk贸w.
 • Podejmowanie czynno艣ci zmierzaj膮cych do egzekucji administracyjnej poprzez wystawianie upomnie艅 a nast臋pnie tytu艂贸w egzekucyjnych podatk贸w, w tym tak偶e prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytu艂贸w wykonawczych.
 • Zabezpieczenie zaleg艂o艣ci podatkowych poprzez urz膮dzenie hipoteki na nieruchomo艣ci oraz prowadzenie rejestru podatnik贸w z wpisem hipotecznym.
 • Rozpatrywanie wniosk贸w i prowadzenie post臋powania w sprawie wydania decyzji na umorzenie, odroczenie i roz艂o偶enie na raty poszczeg贸lnych nale偶no艣ci podatkowych.
 • Dokonywanie regularnej weryfikacji d艂u偶nik贸w z danymi z ksi膮g rachunkowych.
 • Prowadzenie post臋powania w sprawie zwrotu nadp艂at, przerachowa艅 w zakresie przedmiotowych podatk贸w.
 • Przygotowywanie post臋powania do udzielenia ulgi przez Urz臋dy Skarbowe.
 • Przygotowywanie sprawozdawczo艣ci odno艣nie skutk贸w w podatku rolnym, le艣nym i od nieruchomo艣ci oraz sprawozdawczo艣ci odno艣nie pomocy publicznej dla przedsi臋biorc贸w w przedmiotowych podatkach.
 • Prowadzenie obs艂ugi kasowej Urz臋du Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury, kt贸rych obs艂ug臋 finansowo-ksi臋gow膮 prowadzi Urz膮d, tj:
  • przyjmowanie wp艂at do kasy dochod贸w bud偶etu oraz ewentualnych zwrot贸w oraz odprowadzanie ich na rachunek bankowy,
  • pobieranie got贸wki i jej wyp艂ata na podstawie zatwierdzonych dowod贸w 藕r贸d艂owych,
  • sporz膮dzanie raport贸w kasowych, odr臋bnie dla Urz臋du oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Stanowiska ds. ksi臋gowo艣ci bud偶etowej

Tel./fax (62) 731 00 43

Michalina Domaga艂a

Katarzyna Klepacz

Miros艂awa Ka艂kus

Wioletta Pawlak

Monika Pierzycka

Katarzyna Matuszak


Skip to content