Menu główne

Historia OSP

Historia 1929 – 2008

Straże Pożarne na ziemiach Polskich datują się z odległych czasów.
Istniały już pod zaborami: niemieckim, rosyjskim i austryjackim.
Od roku 1867 Straże Pożarne zostały podzielone w okręgi.
Datę tę należy uważać za pierwsze zaczątki zjednoczenia Polskich Straży Pożarnych.
Tak też w czerwcu 1929 roku myśl stworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikstacie rzucił dh. Józef Poterski.
Z jego inicjatywy zostało zwołane w lokalu ob. Fabrowskiej zebranie organizacyjne. Przystąpienie do Ochotniczej Straży Pożarnej zgłosiło 21 osób.

W skład pierwszego Zarządu wchodzili:
– Józef Poterski jako naczelnik
– Edmund Krzywański jako sekretarz
– Franciszek Bednarek jako gospodarz.

W roku 1930 wstąpiło do Straży dalszych 11-tu członków i tak liczba podniosła się do 32 druhów.

Stan członków w 1931r. podniósł się na 53 druhów.

W latach 1932-1935 nastąpiła częściowa zmiana w Zarządzie przez powołanie na prezesa dh. Józefa Poterskiego i na naczelnika Karola Kosuba.

Ostatni Zarząd przed drugą wojną światową tworzyli:
– Bolesław Jański jako prezes
– Jan Zaremba jako naczelnik
– Marian Głogowski jako sekretarz
– Marian Załustowicz jako skarbnik
– Jan Kasprzak jako członek.

W pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia OSP w Mikstacie brała udział w 6 zawodach strażackich zdobywając zawsze I-sze lub II-ie miejsce.
Okres okupacji przerwał działalność stowarzyszenia. Po wyzwoleniu Ochotnicza Straż Pożarna wznowiła swoją działalność.
Deklaracje członkowskie złożyło 31 osób. Pierwszy Zarząd został powołany w lipcu 1945r. Zebranie organizacyjne zwołał dh. Jan Zaremba.

Nowy Zarząd został wybrany w składzie:
– Stanisław Smółka jako prezes
– Feliks Krawczewski jako wiceprezes
– Jan Zaremba jako naczelnik
– Kazimierz Lesiewicz jako zast. naczelnika
– Stanisław Jezierski jako gospodarz
– Stefan Narloch jako sekretarz
– Jan Bednarek jako zast. sekretarza
– Roman Golicki jako skarbnik.

W latach 1946 – 1947 nastąpiła pewna reorganizacja Zarządu:
– Feliks Krawczewski – prezes
– Władysław Biegański – wiceprezes
– Ludwik Pawlak – naczelnik
– Stanisław Mielcarek – zast. naczelnika
– Stefan Narloch – sekretarz
– Jan Bednarek – zast. sekretarza
– Roman Golicki – skarbnik
– Józef Ficner – gospodarz.

W sierpniu 1949 roku zorganizowano imprezę z okazji 20-lecia istnienia stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikstacie. Z okazji tej rocznicy najstarsi druhowie – założyciele stowarzyszenia zostali członkami honorowymi.

Na walnym zebraniu dnia 27 stycznia 1952 roku wybrano nowy Zarząd w skład którego weszli druhowie:
– dh. Krawczewski Feliks – prezes
– dh. Klaga Aleksander – sekretarz
– dh. Narloch Stefan – z-ca sekretarza
– dh. Smółka Czesław – skarbnik
– dh. Mielcarek Stanisław – komendant
– dh. Jarosz Marian – z-ca komendanta do spraw tech.
– dh. Pastusiak Florian – z-ca komendanta do spraw kult. i oświaty
– dh. Załustowicz Władysław – członek komendy
– dh. Krzywański Józef – członek komendy.

Na tym zebraniu uchwalono, że członkowie czynni są zwolnieni z płacenia składek.

W dniu 11 lutego 1957 roku podczas walnego zebrania wybrano Zarząd w skład którego weszli:
– dh. Krawczewski Feliks – prezes
– dh. Mucha Antoni – sekretarz
– dh. Narloch Stefan – skarbnik
– dh. Stasierski Roman – gospodarz
– dh. Załustowicz Władysław – komendant
– dh. Siankiewicz Szczepan – z.ca komendanta
– dh. Pawlak Łudwik – członek
– dh. Nędzyński Stefan – członek.

Na walnym zebraniu w dniu 31 maja 1959 roku wybrano nowy Zarząd:
– dh. Krawczewski Feliks – prezes
– dh. Dudkiewicz Franciszek – v-ce prezes
– dh. Ostrowicz Witold – sekretarz
– dh. Tomczyk Stefan – skarbnik
– dh. Zaręba Jan – komendant
– dh. Mielcarek Stanisław – z-ca komendanta
– dh. Krzywański Józef – członek
– dh. Wnuk Edmund – członek
– dh. Stasierski Roman – członek.

W roku 1960 powstał pomysł budowy w czynie społecznym Domu Strażaka na fundamentach byłej Żydowskiej Bożnicy, którą w czasie okupacji Niemcy przerobili na garaże dla autobusów. I tak w październiku 1964 roku nastąpiło oddanie obiektu, w którym mieści się sala widowiskowa oraz remiza strażacka z dwoma obszernymi garażami na samochody.
W roku 1965 OSP w Mikstacie otrzymała średni samochód strażacki marki Star 20.

W roku 1975 Walne Zebranie powołało nowy skład Zarządu OSP:
– druh Piotr Pasikowski – Prezes
– druh Grzegorz Krzywański – Naczelnik
– druh Witold Ostrowicz – Sekretarz
– druh Łucja Mucha – Skarbnik
– druh Jan Torba – Gospodarz
– druh Stefan Białkowski – członek.

Jednostka ta w początkach swej działalności powołała drużynę kobiecą oraz dwie drużyny młodzieżowe żeńską i męską. Uzyskiwała ona dobre wyniki w Miejsko – Gminnych zawodach sportowo – pożarniczych.

Na zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w roku 1997 został powołany nowy Zarząd w składzie:
– druh Robert Rokicki – prezes
– druh Hieronim machoł – v-ce prezes
– druh Janusz Kałwiński – naczelnik
– druh Tomasz Krzywański – z-ca naczelnika
– druh Arkadiusz Płóciennik – sekretarz
– druh Maciej Myja – skarbnik
– druh Jan Torba – gospodarz

Na początku pracy Zarząd ponownie powołał drużynę młodzieżową a osiągniete wysokie wyniki w szkoleniu zaowocowały uzyskaniem w roku 2003 w zawodach sportowo – pożarniczych pierwsze miejsce.
W roku 1998 Jednostka została wcielona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, a w roku 2002 otrzymała od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w ostrzeszowie ciężki samochód gaśniczy marki Jelcz, a będący na stanie lekki samochód gaśniczy marki Żuk został przekazany jednostce OSP Kaliszkowice Kaliskie.
Jednostka nasza osiąga dobre wyniki w szkoelniu, organizuje imprezy na stadionie miejskim.

W roku 2004 OSP Mikstat obchodziła Jubileusz 75-lecia powstania Związku, w związku z tym należało by wymienić druhów, którzy przyczynili się do rozwoju jednostki OSP Mikstat, a są nimi:
Głogowski Marian były burmistrz Miasta, Mielcarek Stanisław, Zaremba Jan, Krawczewski Feliks, Krzywański Józef, Stasierski Roman, Wnuk Edmund, Sokół Czesław, Farbowski Roch, Mrowiński Józef, Pasikowski Piotr, Śmieiński Kazimierz, Krzywański Grzegorz, Kałwiński Janusz oraz obecny Zarząd Robert Rokicki, Hieronim Machoł, Maciej Myja, Jerzy Picher, Zbigniew Skrzypek.

Na posiedzeniu sprawozdawczo – wyborczym w 2006 roku powołano nowy skład Zarządu (bz do dnia dzisiejszego):
– druh Robert Rokicki – prezes
– druh Janusz Kałwiński – v-ce prezes
– druh Marian Frączek – naczelnik
– druh Zbigniew Skrzypek – z-ca naczelnika
– druh Jacek Sikora – sekretarz
– druh Maciej Myja – skarbnik
– druh Paweł Cerbiński – kronikarz
– druh Kazimierz Śmieiński – gospodarz
– druh Hieronim Machoł – członek.

Komisja Rewizyjna:
– Piotr Pasikowski – przewodniczący
– Dionizy Joks – członek
– Sylwester Kobierowski – członek.

W roku 2006 wymieniono bramy wjazdowe do garażu na automatyczne.

Obecny stan osobowy jednostki OSP liczy ogółem 86 członków w tym czynnych 45, wspierajacych 23, członków młodzieżowej drużyny pożarniczej 18.

Stan wyszkolenia członków czynnych to:
– naczelników 3
– dowódców sekcji 4
– szeregowców II stopnia 20
– mechaników motopomp 4
– operator pił łańcuchowych 3
– aparatów oddechowych 4
– przysposobienia medycznego 4

Stan samochodów i sprzętu bojowego to:
– jeden samochód bojowy ciężki marki Jelcz
– jeden samochód bojowy ciężki marki Star
– trzy motopompy
– oddymiacz
– sprzęt do ratownictwa medycznego R1
– zestaw narzędzi hydraulicznych
– piła łańcuchowa oraz do betonu i stali
– agregaty prądotwórcze
– pompa szlamowa
– drabina aluminiowa rozsuwana
– sprężarka powietrzna
– aparaty tlenowe.

Historię napisano na podstawie sprawozdania druha Stefana Narlocha z roku 1949 i danych z dokumentów OSP.

Osoby posiadające pamiątki strażackie prosimy o udostępnienie.


Skip to content