Osoby związane z historią miasta

Władysław Opolczyk

Władysław Opolczyk – książę opolski, wieluński, dobrzyński i kujawski, następnie wielkorządca Rusi Halickiej i Polski. Fundator klasztoru na Jasnej Górze. Od króla Ludwika Andegaweńskiego otrzymał w 1370 r. w lenno ziemię wieluńską i ostrzeszowską. Dla zniszczonego Mikstatu wydał w 1391 r. przywilej zezwalający na odbudowę miasta i kościoła. Ponadto zwolnił mieszczan mikstackich z podatków i opłat. Na przełomie VIII/IX 1391 r. utracił lenno okolic Mikstatu, który ponownie przyłączono do dóbr króla polskiego.

Zygmunt I Stary

Zygmunt I Stary – król polski i wielki książę litewski. W 1528 r. wydał przywilej potwierdzający dla Mikstatu prawo magdeburskie. W przywileju tym określił również sądowe uprawnienia wójta mikstackiego do osądzania mieszczan za popełnione przestępstwa kradzieży, zabójstwa, okaleczenia i podpalenia. Dając w 1546 r. prawo urządzania w czwartki cotygodniowych targów oraz zezwalając na urządzanie 2 jarmarków w roku ( na św. Trójcę i na św. Michała) umocnił gospodarczą pozycję miasta na lokalnym rynku.

Zygmunt II August

Zygmunt II August – król polski i wielki książę litewski. W 1552 r. wydał w Gdańsku przywilej, na podstawie którego miasto przejęło uprawnienia wójta mikstackiego. Od tego czasu mieszczanie wybierali wójta i ławników, a dochody z wójtostwa zasilały kasę miejską. Na mocy tego przywileju miasto przejęło dobra wójtowskie, w skład których wchodziły pola, łąki ogrody, stawy rybne, młyn wodny i budynki w mieście.

Zygmunt III Waza

Zygmunt III Waza – król polski i wielki książę litewski. Przywilejem wydanym w 1590 r. w Warszawie ustanowił prawo organizowania w Mikstacie targów tygodniowych i 4 jarmarków rocznie ( na św. Trójcę, na św. Michała, na Trzech Króli i na św. Wojciecha). Stworzył tym samym podstawy do umocnienia pozycji miasta jako ośrodka handlu. Wydając w 1594 r. w Krakowie przywilej dla mikstackiego cechu słodowników, mielcarzy i piwowarów określił podstawy rozwoju tej ważnej dla gospodarki miasta dziedziny produkcji.

Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin – światowej sławy kompozytor i pianista. Przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu. W swojej młodości w 1826 i 1829 r. przebywał na ziemi mikstackiej podczas odwiedzin u swojej matki chrzestnej Anny ze Skarbków Wiesiołowskiej w Strzyżewie. Wg miejscowej tradycji miał uczestniczyć w wiejskim weselu w Kotłowie oraz biesiadować w karczmie na Rynku w Mikstacie. Na miejscu tej karczmy wzniesiono później hotel i restaurację rodziny Domańskich. Pobyt Chopina w okolicach Mikstatu w zbeletryzowanej formie opisał G.Bojanowski “Tydzień w Antoninie”.

Ewaryst Estkowski

Ewaryst Estkowski – pedagog i wielki działacz oświatowy epoki zaborów. Uczestnik Wiosny Ludów. Założyciel pierwszego na ziemiach polskich Towarzystwa Pedagogicznego. Wydawca pism o tematyce pedagogicznej. W latach 1842 – 1844 nauczyciel w szkole w Mikstacie. Obecnie patron Szkoły Podstawowej w Mikstacie i jednej z ulic w mieście.

Ks. Augustyn Szamarzewski

Ks. Augustyn Szamarzewski – duchowny, działacz społeczny i gospodarczy. Uczestnik powstania styczniowego. W okresie kulturkampfu więziony w twierdzy kłodzkiej. Twórca spółdzielczości kredytowo – oszczędnościowej na terenie zaboru pruskiego. Patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Nadzorował w 1869 r. powstanie banku mikstackiego. Często przyjeżdżał do Mikstatu celem lustracji banku.

Oprac. Henryk Zieliński 2011′.
Ryciny: Władysław Kościelniak
Poczet królów polskich Jana Matejki.
Urząd Miasta i Gminy Mikstat


Skip to content