Lista podmiotów ubiegających się o dotację

Lista podmiotów ubiegających się o dotację

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.)

oraz Uchwały nr XXXIX/253/2022 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 5 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

listaSkip to content