Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie ogłasza zapisy dzieci sześcioletnich i siedmioletnich do klas pierwszych.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły od godz. 8.00 do 14.00 w terminie od 1 marca do 29 kwietnia 2022 r.

Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły obowiązuje wypełnienie

„Karty zgłoszenia dziecka” oraz „Oświadczenia o miejscu zamieszkania”. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły wypełniają także „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły”.

Pliki do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.spmikstat.szkolnastrona.pl w zakładce Zapisy do klasy I.

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 7 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Przy zgłaszaniu kandydatów do szkoły podstawowej prosimy Rodziców o przedłożenie do wglądu aktu urodzenia dziecka z numerem PESEL.

W dniach: od 08.07.2022r. do 15.07.2022r. rodzic przyszłych uczniów potwierdza pisemnie wolę przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

szkoła

 Skip to content