Klub Senior+ w Mikstacie

Klub Senior  + w Mikstacie działa od 16 kwietnia 2018 r w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikstacie.

Klub Senior + w Mikstacie w ramach Programu Wieloletni Senior + na lata 2021-2015 Edycja 2021 -otrzymał wsparcie finansowe ze środków z budżetu państwa w wysokości 25 217,26 zł zgodnie z umową 7/2021/K/II/7 z dnia 02.08.2021 na realizację wydatków  bieżących w ramach modułu II czyli na zapewnienie  funkcjonowania już istniejących Klubów. Program jest kontynuacją programu wieloletniego ,,Senior + ‘’ na lata 2015-2020

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 78 578,49 zł. Realizatorem zadania jest Miasto i Gmina Mikstat-Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikstacie

Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom –osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej  poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty w edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.
W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie  i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego
Klub Senior + w Mikstacie mieści się przy osiedlu Bielany 13: 510 Mikstat czynny od poniedziałki do piątku –harmonogram dostępny  na stronie  internetowej Miasta i Gminy Mikstat oraz w budynku Klubu Senior +. Klub Senior + zapewnia tygodniowo 20 godzin oferty z usług.
Więcej informacji w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikstacie oraz pod numerami telefonu : 62 731 95 05 lub  506 495 416

Klub Senior+ w MikstacieSkip to content