XXXII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 12.04.2022 r. o godz. 14:00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie

odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

 

Porządek obrad XXXII sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie za 2021 rok.
  • 8.2) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
  • 8.3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022
  • 8.4) w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mikstat
  • 8.5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2022 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie
  • 8.6) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Mikstat na 2022 rok.
  • 8.7) w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2022-2038
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie


Skip to content