Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 27 stycznia 2021r.

Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Mikstat w 2021 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXII/152/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, w związku z art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
2. Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w BIP Miasta i Gminy Mikstat: www.bip.mikstat.pl;
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mikstat: www.mikstat.pl;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mikstat

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. oświaty i spraw społecznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Henryk Zieliński

 

Pliki do pobrania:

 Skip to content