Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) informujemy o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Od 19 marca 2020 roku do odwołania w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrzeszowskiego zawiesza się udzielanie porad osobiście.

Adwokaci oraz radcy prawni obsługujący punkty będą pracować zdalnie i udzielać porad tylko i wyłącznie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

PUNKT PROWADZONY W STAROSTWIE POWIATOWYM:

w godz. 11:30 – do 15:30

 

*******************

PUNKTY W GMINACH:

w godz. 11:30 – do 15:30 tel. kom. 514 508 484 oraz  607 516 232

pytania może również przesyłać mailowo na adres: email: npp@powiatostrzeszowski.pl

************************************************************************

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE UL 21-STYCZNIA 2 I. PIĘTRO POK. NR 35

tel. 62 732-00-19

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 62 732 00 55 lub mailowo na adres npp@powiatostrzeszowski.pl Osoby bez rezerwacji wizyty będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.

Godziny przyjęć: od poniedziałki do piątku od 11:30 – 15:30

W punkcie przyjmują radcy prawni wyznaczeni przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu:

– radca prawny Małgorzata Dubis – Łępa

– radca prawny Radosław Cegła

– adwokat Jagoda Urbaniak-Giernalczyk

– adwokat Anna Gabryś

– adwokat Karolina Kaźmierczak-Kokot

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

harmonogram pracy radców i adwokatów w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie – 2020

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY  PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 62 732 00 55 lub mailowo na adres npp@powiatostrzeszowski.pl Osoby bez rezerwacji wizyty będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.

– Grabów nad Prosną, ul Kaliska 22

– Kraszewice, ul. Wieluńska 53

– Mikstat, ul Kościuszki 4,

– Doruchów, ul. Kępińska  13

– Kobyla Góra, Pl. Wiosny Ludów 1,

– Czajków Urząd Gminy

Punkt zorganizowany w pięciu lokalizacjach. W tym celu zawarto stosowne porozumienia z gminami. Prowadzenie tego punktu powierzone zostało organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Prowadzenie tego punktu powierzono Związkowi Młodzieży Wiejskiej
z siedzibą w Warszawie: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 6/6, numer KRS 0000179144.

W punkcie tym nieodpłatna poradnictwo obywatelskie może być świadczona przez radcę prawnego, adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy.

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego to:

Poniedziałki: Kraszewice 11.30 – 15.30

Wtorki: Doruchów 7.30 – 11.30

Środy: Mikstat  7:45 – 11.45

Czwartki: co drugi tydzień  Kobyla Góra*/Czajków* 7.30 – 11.30 / 11.30 – 15.30

Piątki: Grabów nad Prosną   7.30 – 11.30

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

 

Załączniki do pobrania na stronie Powiatu Ostrzeszowskiego https://powiatostrzeszowski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 • Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
  w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują:
 • osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej
 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielający pomocy prawnej

 • Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
 • Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, na obszarze powiatu.
 • W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę, o której mowa w art. 8a ust. 1

Nieodpłatna pomoc prawnaSkip to content