XXII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

Zawiadamiam, że w dniu 18.12.2020 r. o godz. 13:00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie

odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat do oglądania relacji na żywo na stronie internetowej Urzędu

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

 

Porządek obrad XXII sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miejskiej
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Zapytania – interpelacje
 8. Podjęcie uchwał:
  • 8.1. w sprawie zmiany uchwały nr VII/60/91 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 15 lutego 1991
  • roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Mikstat do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek
  • Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu,
  • 8.2. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Miasta i Gminy Mikstat w Stowarzyszeniu
  • „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” na czas nieokreślony
  • 8.3. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
  • 8.4. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami
  • pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
  • działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
  • 8.5. w sprawie zmiany Uchwały nr X/53/2015 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 10 września 2015r.
  • w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
  • żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Mikstat,
  • 8.6. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
  • Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
  • 8.7. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na
  • nieruchomościach położonych w Mikstacie, stanowiących własność Miasta i Gminy Mikstat,
  • 8.8. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
  • Mikstatu dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1125, 1126, 1123/1,
  • 8.9. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok
  • 8.10. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
  • oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
  • 8.11. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata
  • 2021-2032,
  • 8.12. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mikstat na rok 2021.
 9. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje
 10. Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok
 11. Wolne głosy i wnioski
 12. Zakończenie


Skip to content