Konkurs na stanowisko DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W MIKSTACIE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIKSTAT

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W MIKSTACIE

z siedzibą w Mikstacie, ul. Grabowska 13, 63-510 Mikstat

 

1. Oznaczenie organu prowadzącego:

 • Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17. 63-510 Mikstat

2. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy konkurs:

 • Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie, ul. Grabowska 13, 63-510 Mikstat

3.  Wymagania wobec kandydatów:

 • 1) Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1449 z poźn. zm.)
 • 2) Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1428) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  • a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie;
  • b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • – stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
   • – stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   • – stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  • c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   • – imię (imiona) i nazwisko,
   • – datę i miejsce urodzenia,
   • – obywatelstwo,
   • – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
  • d)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
  • e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  • f) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
   • – dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 672.), lub
   • – dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
   • – dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
  • g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  • h)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  • i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
  • k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 342) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;
  • l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  • m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  • n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, ze kandydat nie był prawomocnie  ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 984) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 742);
  • o)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  • p) oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Ołobockich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. .

4. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

5. Kandydaci proszeni są o składanie ofert wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym, adresem e-mail  i numerem telefonu oraz dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie – nie otwierać”, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikstacie, ul. Krakowska 17 (pokój nr 1) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Mikstacie, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat w terminie do dnia 10 lipca 2023r. r. do godz. 10.00 (w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu);

6. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej na podany adres zwrotny oraz dodatkowo telefonicznie lub na wskazany adres e-mail..

 

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Henryk Zieliński

Do pobrania:Skip to content